วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์ (Vision)

ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริการของมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ดี มีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

 

พันธกิจ (Mission)

1. การตรวจสอบภายในเพื่อให้ความเชื่อมั่นด้านการปฏิบัติงาน รายงานการเงินมีความถูกต้องและเชื่อถือได้               ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

2. การให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติแก่ผู้บริหารและผู้รับการตรวจสอบ

3. ส่งเสริมหน่วยรับตรวจให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ที่เพียงพอ เหมาะสม                                และมีการบริหารงานตามหลักการบริหารจัดการที่ด

 

ค่านิยม (Value)

การทำงานเป็นทีมและบริการอย่างกัลยาณมิตร ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน