วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์ (Vision)

ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริการของมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ดี มีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

 

พันธกิจ (Mission)

การให้บริการความเชื่อมั่นและคำปรึกษา ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐ

อย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และมีความน่าเชื่อถือ

 

ค่านิยม (Value)

การทำงานเป็นทีมและบริการอย่างกัลยาณมิตร ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน