บริการให้คำปรึกษา

                    กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ต้องปฏิบัติงานบริการให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยรับตรวจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง    ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551   ซึ่งงานบริการให้คำปรึกษาต้องกำหนดไว้ใน กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Charter)    รวมทั้งมีการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการให้บริการคำปรึกษา    การเผยแพร่ข้อมูลให้กับบุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ   ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ของ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ช่องทางการขอรับบริการคำปรึกษา


แบบประเมินความพึงพอใจ

หลังจากได้รับบริการคำปรึกษา