รายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์

          เพื่อให้การบริหารงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เที่ยงธรรม และโปร่งใส เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

          กองตรวจสอบภายใน โดยครอบคลุมตั้งแต่ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ปฏิบัติงานอื่นที่สนับสนุนภารกิจหลักของกองตรวจสอบภายใน ขอรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในภาพรวมเสนอต่ออธิการบดี และคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ

Title of the document