ประวัติความเป็นมา

          การตรวจสอบภายในเกิดขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2505 ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังของกระทรวงการคลัง ที่กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการอย่างน้อย 1 คน เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน
          ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ สร.0201/ว.78  ลงวันที่ 19 สิงหาคม  2519  เรื่อง การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการกำหนดให้ส่วนราชการที่เป็น กระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการอื่นที่เทียบเท่า รวมถึงจังหวัดที่มีตำแหน่งอัตรากำลัง เพื่อทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการและของจังหวัด โดยมีสายการบังคับบัญชีขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี
          พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการแก่ผู้ตรวจสอบภายใน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2542 โดยจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ในแต่ละกระทรวง เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกำหนดขอบเขตงานและแผนการตรวจสอบให้ครอบคลุมงานที่มีความสำคัญ มีความเสี่ยง และมีงบประมาณสูง อีกทั้งมีสัญญาณบอกเหตุว่าอาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้น รวมทั้งกำหนดมาตรการ การควบคุมภายในและระบบตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้จัดตั้งสำนักงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวงขึ้น เพื่อทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ และทำหน้าที่ตรวจสอบตามขอบเขตงานและแผนการตรวจสอบที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด หรือให้ความเห็นชอบ และหรือ ผู้บริหารมอบหมาย
          เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ออกคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 279/2532 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2532 เรื่อง จัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายใน และ ต่อมามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 58/2562 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 8 มกราคม 2562 ได้เปลี่ยนจากสำนักงานตรวจสอบภายใน เป็น “กองตรวจสอบภายใน” เป็นต้นมา
           โดยมีหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ดำรงตำแหน่ง ดังนี้ 
1. นายประวัติ   สุวรรณรงค์
ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เมื่อเริ่มก่อตั้ง จนถึง พ.ศ.2538
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทิพย์ตำแย
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ พ.ศ.2538-2540
ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ พ.ศ.2540-2552
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ พ.ศ.2552-2558
3. นางกิตติมา จันทรสม
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ 7 ตุลาคม 2558 ถึง 24 พฤศจิกายน 2558
4. นางขนิษฐา โสดามรรค
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน 2558 ถึง 24 พฤษภาคม 2559
5. นางวิกานดา พิธรัตน์
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ 25 พฤษภาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2562
6. นางขนิษฐา โสดามรรค
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2564
7. นางสาวนงรัตน์ ศิริคำเพ็ง *
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงปัจจุบัน