คณะกรรมการตรวจสอบ

นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์

(ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)

2 Wichai - 2

นายวิชัย ธัญญพาณิชย์

(กรรมการตรวจสอบ)

3 Twarath

นายทวารัฐ สูตะบุตร

(กรรมการตรวจสอบ)

4 Kesara - 1

นางเกศรา มัญชุศรี

(กรรมการตรวจสอบ)

5 kurujit

นายคุรุจิต นาครทรรพ

(กรรมการตรวจสอบ)

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2204/2565 สั่ง ณ วันที่ 2 มีนาคม 2565