บุคลากร

1 Nongrat

นางสาวนงรัตน์ ศิริคำเพ็ง

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน

2 Kanokorn

นางสาวกนกอร สีแสง

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

6 Ratchanee

นางสาวรัชนี ตันสกุล

(นักตรวจสอบภายใน)

5 Aurawan

นางสาวอรวรรณ สุ่มมาตย์

(นักตรวจสอบภายใน)

8 Chairoj

นายชัยโรจน์ เนตรหาญ

(นักตรวจสอบภายใน)

9 Thunyalak

นางสาวธัญลักษณ์ ทุมดี

(นักตรวจสอบภายใน)

11 napason

นางสาวนภัสสร สมภาร

(นักตรวจสอบภายใน)กลุ่มสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน

12 Keesinee

นางสาวเกศินี เพียสุพรรณ์

(นักจัดการงานทั่วไป)

13 Pratuang

นายประเทือง ขันตี

(พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป)