กรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน

          กรอบคุณธรรมนี้ กำหนดตามจริยธรรมการปฏิบัติงานและมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐที่กรมบัญชีกลางกำหนด เพื่อเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งจะช่วยยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่อง และยอมรับจากบุคคลทั่วไป  ดังนั้นผู้ตรวจสอบภายในพึงต้องประพฤติปฏิบัติตน ภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงามในอันที่จะนำมาซึ่งการให้ความเชื่อมั่นและคำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภาพ

กรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน-ฉบับปัจจุบัน