มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

          เพื่อให้การบริหารงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เที่ยงธรรม และโปร่งใส เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้
          1. เพื่อกำหนดแนวทางในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรกองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน กฎบัตร และกรอบคุณธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
          2. เพื่อกำหนดกระบวนการความรับผิดชอบของบุคลากรของกองตรวจสอบภายใน ในการป้องกันและแก้ไขกรณีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือคาดว่าจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
          3. เพื่อให้กิจกรรมการตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายใน มีการปฏิบัติงานในหน้าที่และการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ

Title of the document