ถาม-ตอบ ข้อสงสัย (Q&A) : โทรศัพท์เคลื่อนที่

ลำดับ

ถาม-ตอบ ข้อสงสัย

ข้อมูล ณ วันที่

1)

ถาม  :  ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหารมีใบแจ้งหนี้รวมหลายเดือน มีการชำระตามใบแจ้งหนี้แล้ว แต่ผู้บริหารไม่ได้นำมาเบิกจ่ายหลายเดือน และใบเสร็จรับเงินสูญหาย

สำหรับเดือนก่อนหน้าที่มีการจ่ายชำระไปแล้วหลายเดือน สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่ และต้องใช้หลักฐานอะไรในการประกอบการเบิกจ่าย ?


ตอบ :  สามารถนำมาเบิกจ่ายได้แต่ต้องจัดทำบันทึกชี้แจง ซึ่งสามารถรวมเบิกจ่ายในครั้งเดียวกันได้พร้อมแนบใบแจ้งหนี้ที่แสดงให้เห็นว่ามีการจ่ายเงินค่าโทรศัพท์แล้ว และใบ บก.111 รับรองการจ่ายเงิน เบิกจ่ายคืนให้กับผู้บริหารได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง 


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 121 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 ข้อ 4.3

31 มี.ค. 2563

2)

ถาม  :  บิลค่าโทรศัพท์จากการจ่ายที่ร้านสะดวกซื้อ (7-ELEVEN) สามารถใช้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายได้หรือไม่ ?


ตอบ :  ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานการเบิกจ่ายได้ เนื่องจากใบเสร็จรับเงินร้านสะดวกซื้อมีรายการไม่ครบ 5 องค์ประกอบ 

   ดังนั้น ผู้จ่ายเงินที่ประสงค์จะเบิกจ่ายต้องใช้แบบ บก.111 เป็นหลักฐานการจ่ายโดยแนบใบเสร็จรับเงินร้านสะดวกซื้อ   


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 44 และ 46

30 มิ.ย. 2563

3)

ถาม  :  การจ่ายค่าโทรศัพท์ ใช้หลักฐานการโอนเงินสลิปจาก Application ของธนาคาร แทนใบเสร็จรับเงินได้หรือไม่ ?


ตอบ :   

1. ควรเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้ให้บริการ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน เนื่องจากผู้ให้บริการมีการออกใบเสร็จรับเงินและส่งให้ผู้ใช้บริการผ่านช่องทางอีเมล์ได้ ดังนั้น ควรเรียกใบเสร็จรับเงินก่อน

2. กรณีการจ่ายเงิน โดยได้รับใบเสร็จรับเงิน ซี่งมีรายการไม่ครบถ้วน 5 องค์ประกอบ ผู้จ่ายเงินต้องจัดทำใบรับรองการจ่ายเงิน (บก. 111) เพื่อเป็นหลักฐานใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงินและแนบหลักฐานการจ่ายเงินที่ได้รับจาก Application ประกอบ


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 46 และ 4

30 ก.ย. 2563

4)

ถาม  :  ค่าบริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่ ?


ตอบ :  สามารถเบิกจ่ายได้ โดยเบิกเป็น “ค่าสาธารณูปโภค” โดยเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น เหมาะสม ประหยัด เพื่อประโยชน์ของทางราชการ


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ข้อ 18 (1)


31 มี.ค. 2564

5)

ถาม  :  ข้าราชการได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ หน่วยงานขอเบิกค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กับผู้ช่วยผู้อำนวยการ จะเบิกจ่ายตาม หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 121 ลงวันที่ 29 พ.ย. 53 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 443/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ?


ตอบ :  การเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ กรณีเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของส่วนงาน ให้เบิกตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 443/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ข้อ 11.7 ในอัตรา 1,500 บาทต่อเดือน


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 443/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ข้อ 11.7


30 มิ.ย. 2566


บทความนี้มีประโยชน์กับท่านมากน้อยเพียงใด ?

[ ผู้โหวตทั้งหมด : 1 คะแนนเฉลี่ย : 5 ]