ถาม-ตอบ ข้อสงสัย (Q&A) : ฝึกอบรมและประชุม

ลำดับ

ถาม-ตอบ ข้อสงสัย

ข้อมูล ณ วันที่

1)

ถาม  :  อาจารย์จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาปริญญาโทที่หน่วยงาน แต่ไปรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารภายนอกสถานที่จัดประชุม สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่ ?


ตอบ :  สามารถเบิกจ่ายได้ ถ้าการประชุมนั้นมีกำหนดการวาระการประชุมที่คาบเกี่ยวถึงช่วงเวลาพักเที่ยงและมีหนังสือเชิญประชุมที่ระบุเวลาชัดเจน เช่น ประชุมตั้งแต่เวลา 10.00 - 14.00 น. เป็นต้น


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ข้อ 19

31 มี.ค. 2563

2)

ถาม  :  การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรกรณีมีจัดโครงการฝึกอบรม ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างประกอบการเบิกจ่าย ?


ตอบ :     

1. โครงการที่มีกำหนดการของวิทยากรที่ชัดเจน 

2. หนังสือเชิญวิทยากร  

3. หลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรที่มีลายมือชื่อวิทยากรเป็นผู้รับเงินหรือใบสำคัญรับเงินรายบุคคลซึ่งต้องมีลายมือวิทยากรผู้รับเงิน ชื่อโครงการกิจกรรม หัวข้อการบรรยาย วันและเวลาบรรยาย


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ข้อ 14 ตามเอกสารหมายเลข 1

31 มี.ค. 2563

3)

ถาม  :     กรณีมีหนังสือเชิญประชุมถึงผู้อำนวยการของหน่วยงาน มีการดำเนินการ ดังนี้ 

1. ผู้อำนวยการเกษียนหนังสือให้ผู้จัดการเพื่อให้ผู้จัดการพิจารณาการจัดให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว 

2. ผู้จัดการพิจารณาให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเข้าร่วมประชุม โดยเกษียนหนังสือต่อเจ้าหน้าที่ที่ผู้จัดการเห็นควรให้เข้าร่วมประชุม 

เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องทำบันทึกขออนุมัติขอเข้าร่วมพร้อมขออนุมัติค่าใช้จ่าย หรือ จัดทำเพียงบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายเสนอต่อผู้อำนวยการ ?


ตอบ :  ให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายเสนอต่อผู้อำนวยการ โดยแนบหนังสือสั่งการจากผู้จัดการให้เข้าร่วมประชุมเพื่อประกอบการเบิกจ่าย

ทั้งนี้ หน่วยงานพิจารณากำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมได้เพื่อเป็นการกำกับควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากร เช่น จัดทำหนังสือขออนุมัติเข้าร่วมพร้อมขออนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องต่อผู้อำนวยการ เป็นต้น


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. หลักการบริหารจัดการ

31 มี.ค. 2563

4)

ถาม  :  การประชุมออนไลน์ สามารถเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมได้หรือไม่ ?


ตอบ :  สามารถเบิกจ่ายได้ โดยให้จ่ายเบี้ยประชุมแก่ผู้ร่วมประชุมซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

   มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ดังนี้

   1. หนังสือเชิญประชุมอิเล็กทรอนิกส์

   2. สำเนาระเบียบวาระการประชุม 

   3. หลักฐานการแสดงตัวตนของผู้ที่เข้าร่วมประชุม เช่น บัญชีผู้ใช้งานในการ login เข้าประชุม

   4. กรณีไม่มีตามข้อ 3 ให้ประธานหรือเลขานุการในการประชุมเป็นผู้รับรองผู้เข้าร่วมประชุม


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 มาตรา 10  
 2. หนังสือกองคลัง ด่วนที่สุด ที่ อว 660201.1.2.1/ว 3333 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

31 มี.ค. 2563

5)

ถาม  :  การเบิกค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นบุคคลภายนอก ระเบียบกำหนดให้เบิกได้ไม่เกิน 2,000 บาทต่อชั่วโมง หน่วยงานสามารถเบิกเกินอัตราได้หรือไม่ และใครเป็นผู้อนุมัติ ?


ตอบ :  สามารถเบิกได้ หากโครงการมีความสำคัญ มีความยุ่งยาก ซับซ้อน จำเป็นต้องเชิญวิทยากรที่มีคุณสมบัติเฉพาะ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน เบิกจ่ายได้ไม่เกินชั่วโมงละ 10,000 บาท หากมีความจำเป็นต้องจ่ายเกินอัตรา 10,000 บาทต่อชั่วโมง ให้อธิการบดีวินิจฉัยอัตราและเกณฑ์การจ่าย


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1880/2559 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการดำเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อ 10.2

30 มิ.ย. 2563

6)

ถาม  :  บุคลากรสมัครเข้าอบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์ โดยผู้จัดเป็นบุคคลธรรมดาผ่าน Facebook Fanpage (กลุ่มปิด) และได้รับใบเสร็จรับเงินเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้อบรมยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าฝึกอบรม คาดว่าจะขออนุมัติย้อนหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ลักษณะดังกล่าวสามารถเบิกจ่ายเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรมได้หรือไม่ ?


ตอบ :  ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ เนื่องจากไม่เข้านิยามตามระเบียบกระทรวงการคลัง คือ ไม่มีโครงการของการจัดหลักสูตร ไม่กำหนดเวลา และผู้เข้าอบรมไม่ได้รับอนุมัติให้ฝึกอบรมก่อน


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 ข้อ 4  
 2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ข้อ 8

30 มิ.ย. 2563

7)

ถาม  :  กรณีการจ้างบริษัทในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีในลักษณะเฉพาะทางให้กับอาจารย์และนักศึกษาจะต้องเขียนโครงการอย่างไร และใบเสนอราคาควรเป็นอย่างไร ?


ตอบ :  

1. การจัดฝึกอบรม ต้องจัดทำเป็นโครงการ การเขียนโครงการกรณีจัดฝึกอบรม ควรมีองค์ประกอบดังนี้

    1.1 ระบุหลักการและเหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดฝึกอบรมและการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และต้องไม่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน

    1.2 ระบุวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรม เช่น เพื่อให้ความรู้พัฒนาบุคคล/เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

    1.3 มีกำหนดการจัดโครงการ 

    1.4 มีงบประมาณในการจัดโครงการ

    1.5 ระบุช่วงเวลาจัดที่แน่นอนเพื่อพัฒนาบุคคล 

    1.6 มีวิทยากร

    1.7 ไม่มีการรับปริญญาหรือใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ

   2. ใบเสนอราคาเป็นเอกสารที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างจัดทำเพื่อเสนอราคาตามเงื่อนไขที่หน่วยจะจัดซื้อ/จ้างกำหนด เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาซื้อหรือจ้าง ควรระบุหัวข้อการบรรยายระยะเวลาการบรรยายแต่ละหัวข้อ อัตราเรียกเก็บ จำนวนเงิน หรือเงื่อนไขอื่นให้ชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณาจ้างงานและสอบทานกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ข้อ 4 
 2. ใบเสนอราคา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไม่ได้กำหนดรายละเอียดเนื้อหาของใบเสนอราคาเป็นการชัดเจน ทั้งนี้ใบเสนอราคาสามารถใช้เป็นข้อมูลในการสืบราคา และการพิจารณาของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเป็นไปตามส่วนที่ 2 กระบวนการจัดซื้อหรือจ้าง ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบโครงการควรหารือเรื่องอัตราการเบิกจ่ายกับงานคลังก่อนขออนุมัติจ้างทุกครั้ง

30 ก.ย. 2563

8)

ถาม  :  คณะกรรมการบริหารของหน่วยงาน สามารถเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมตามประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 1490/2561 เรื่อง อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการได้หรือไม่ ?


ตอบ :  

 1. เบิกจ่ายไม่ได้ เพราะกรรมการของหน่วยงานไม่ใช่กรรมการ ตามความหมายของประกาศฯ ซึ่งไม่ได้แต่งตั้งโดยมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือกรรมการที่แต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 2. หน่วยงานต้องจัดทำร่างประกาศการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ เสนอผ่านความเห็นชอบต่อกรรมการบริหารงานของหน่วยงานและเสนอร่างการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริหารงานคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อถือปฏิบัติในการเบิกจ่ายต่อไป


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1490/2561 เรื่อง อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ

30 ก.ย. 2563

9)

ถาม  :  กรณีหน่วยงานจัดโครงการฝึกอบรม และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นวิทยากร สามารถเบิกค่าตอบแทนได้หรือไม่ ?


ตอบ :  สามารถเบิกค่าตอบแทนได้ ดังนี้

   1. กรณีโครงการปกติ เบิกจ่ายได้ไม่เกินชั่วโมงละ 2,000 บาท

   2. กรณีโครงการมีความสำคัญ มีความยุ่งยาก ซับซ้อน จำเป็นต้องมีวิทยากรที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะ จะให้วิทยากรได้รับค่าสัมนาคุณสูงชั่วโมงละ 2,000 บาท ได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน โดยแสดงเหตุผลประกอบการเบิกจ่าย แต่ไม่เกินชั่วโมงละ 10,000 บาท 

   3. หากมีความจำเป็นต้องจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรมากกว่าชั่วโมงละ 10,000 บาท ให้ชี้แจงเหตุผลเสนอขออนุมัติต่ออธิการบดีวินิจฉัยอัตราและเกณฑ์การจ่าย

   กรณีที่มิได้เป็นบุคลากรของรัฐให้เทียบตำแหน่งของบุคลากรตามที่ประกาศกำหนด


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1880/2559 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการดำเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 10

31 มี.ค. 2564

10)

ถาม  :  หน่วยงานจัดประชุมสัมมนาให้กับบุคคลากรของหน่วยงาน ณ ต่างจังหวัด โดยขอใช้รถและพนักงานขับรถของหน่วยงานอื่น  การเบิกจ่ายเงินให้กับพนักงานขับรถของหน่วยงานอื่น เบิกจ่ายเงินได้อย่างไร ?


ตอบ :  พนักงานขับรถ ถือเป็นบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบการฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 ซึ่งได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติราชการเพื่อทำหน้าที่ขับรถผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ให้เบิกค่าใช้จ่ายของพนักงานขับรถตามระเบียบการฝึกอบรมฯ


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0506.4/09398 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559 เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

31 มี.ค. 2564

11)

ถาม  :   หน่วยงานจัดโครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในประเทศ ซึ่งในวันสุดท้ายที่ศึกษาดูงานได้มีการเชิญบุคลากรของหน่วยงานที่ขอดูงานร่วมรับประทานอาหารเย็นด้วย ทำให้อัตราการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารเกินกว่าอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ และผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครอบคลุมถึงบุคลากรของหน่วยงานที่ขอศึกษาดูงาน  จากประเด็นดังกล่าว หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายอย่างไรได้บ้าง ?


ตอบ :   หน่วยงานต้องพิจารณาถึงอำนาจของคณบดีว่าได้รับมอบในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ เนื่องจากเป็นอัตราเบิกจ่ายสูงกว่าที่ประกาศกำหนดและมีบุคคลภายนอกที่ไม่ได้ระบุในโครงการเข้าร่วมกิจกรรม ควรเสนอต่อผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณา ดังนี้

   1. ขออนุมัติปรับปรุงโครงการให้ผู้เข้าร่วมโครงการครอบคลุมถึงบุคลากรของหน่วยงานที่ศึกษาดูงาน

   2. ขอเบิกจ่ายเงินในอัตราที่สูงกว่าประกาศมหาวิทยาลัยกำหนด   

   3. ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ 

ทั้งนี้ ต้องระบุเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องขออนุมัติให้ชัดเจน


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1880/2559 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการดำเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อ 6 ข้อ 12.1 และข้อ 22


31 มี.ค. 2564

12)

ถาม  :  การประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting และออนไซต์  สามารถเบิกค่าอาหารว่าง ได้หรือไม่ ?


ตอบ :  สามารถเบิกจ่ายได้ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมออนไซต์ ตามจำนวนที่มีการเข้าร่วมประชุม อัตราเท่าที่จ่ายจริง


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/840 ลงวันที่ 16 มกราคม 2556 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)


30 ก.ย. 2564

13)

ถาม  :  การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน และมีการเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการบริหารคณะทุกครั้งที่มีการประชุม หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมได้มากกว่า 1 ครั้งต่อเดือนหรือไม่ ?

ทั้งนี้การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานคณะของหน่วยงานไม่เป็นไปตามข้อ 8 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1490/2561 เรื่อง อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ กล่าวคือ เป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามคำสั่งคณะ


ตอบ :  สามารถเบิกจ่ายเงินได้ ตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด เนื่องจากระเบียบไม่ได้กำหนดจำนวนครั้งที่เบิกจ่าย


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


30 ก.ย. 2564

14)

ถาม  :  การจัดฝึกอบรมในลักษณะการเสวนากลุ่ม สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรได้หรือไม่ ?


ตอบ :  สามารถเบิกจ่ายได้ตามลักษณะการจัดอบรมในแบบการอภิปรายหรือสัมมนาเป็นคณะ เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 5 คน ซึ่งต้องระบุลักษณะวิธีการจัดอบรมในรายละเอียดโครงการและกำหนดการของโครงการให้ชัดเจน


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1880/2559 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการดำเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อ 10.1 (2) และ (5)


31 มี.ค. 2565

15)

ถาม  :  การเบิกค่าเดินทางของวิทยากรในโครงการ ซึ่งมีวิทยากรหลายคน หากหน่วยงานจ้างเหมารถเพื่อรับส่งวิทยากรหลักแล้ว วิทยากรท่านอื่นจำเป็นต้องเดินทางโดยรถตู้ที่หน่วยงานจ้างเหมาด้วยหรือไม่ ?


ตอบ :  ไม่จำเป็นต้องนั่งรถตู้ที่จ้างเหมาคันเดียวกัน เพราะวิทยากรสามารถเลือกเดินทางได้และเบิกค่าเดินทางได้ตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด โดยต้องระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวในหลักการขออนุมัติเบิกจ่ายให้ชัดเจนตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1880/2559 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการดำเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อ 15


31 มี.ค. 2565

16)

ถาม  :   หน่วยงานจัดโครงการฝึกอบรมให้กับบุคคลภายนอก โดยได้รับอนุมัติจำนวนวิทยากร 3 คน ต่อมาผู้จัดโครงการแจ้งว่ามีวิทยากรเพิ่มอีก 1 คน รวมเป็น 4 คน ซึ่งค่าตอบแทนนั้นไม่เกินงบประมาณที่ขออนุมัติ  หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายค่าวิทยากรคนที่ 4 ได้หรือไม่ ?


ตอบ :  สามารถเบิกจ่ายได้ โดยหน่วยงานต้องทำหนังสือขออนุมัติเพิ่มวิทยากรพร้อมระบุเหตุผลความจำเป็นภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ วิทยากรทั้ง 4 คน ต้องมีหนังสือเชิญและกำหนดการบรรยายให้ชัดเจนตามแนวทางการฝึกอบรม


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1880/2559 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการดำเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อ 15


30 มิ.ย. 2565

17)

ถาม  :  หน่วยงานจัดทำโครงการสัมมนาและมีการเชิญวิทยากรมาบรรยายที่หน่วยงาน โดยวิทยากรขอเดินทางล่วงหน้าก่อนจัดโครงการ เนื่องจากมีภารกิจส่วนตัวที่ต้องปฏิบัติ ณ จังหวัดขอนแก่น หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายเงินค่าตั๋วเครื่องบินวันเดินทางมาของวิทยากรได้หรือไม่ ?


ตอบ :  หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายได้ โดยต้องทำหนังสือขออนุมัติหลักการครอบคลุมวันที่เดินทางมาและกลับของวิทยากรต่อผู้มีอำนาจให้ชัดเจน


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1880/2559 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการดำเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อ 15


30 มิ.ย. 2565

18)

ถาม  :  หน่วยงานจัดโครงการศึกษาดูงานต่างจังหวัดของนักศึกษาปริญญาเอก ซึ่งกำหนดไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน และเดินทางโดยเครื่องบิน  สามารถเบิกจ่ายเงินค่าตั๋วเครื่องบินนักศึกษาปริญญาเอกได้หรือไม่ ?


ตอบ :  หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายได้ โดยดำเนินการ ดังนี้ 

1. ขออนุมัติให้นักศึกษาไปศึกษาดูงาน

2. ขออนุมัติเดินทางโดยสารเครื่องบินและขอเบิกจ่ายเงินของนักศึกษาปริญญาเอกและต้องชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นต้องเดินทางโดยวิธีโดยสารเครื่องบิน รวมถึงต้องมีคำสั่งให้ไปศึกษาดูงานร่วมกับอาจารย์ในหลักสูตรนั้น


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1880/2559 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการดำเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อ 22


30 มิ.ย. 2565

19)

ถาม  :  หน่วยงานจัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ต่างจังหวัด โดยมีเงื่อนไขว่าผู้เข้าดูงานต้องมีใบรับรองผลการตรวจเชื้อไวรัส COVID-19 จากสถาบันการแพทย์ทุกคน ซึ่งบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้ดำเนินการตามเงื่อนไขและมาตรการดังกล่าวโดยมีค่าใช้จ่ายในการตรวจ COVID-19-Antigen test-self-test kits (ATK) คนละ 250 บาท  จากประเด็นดังกล่าวหน่วยงานสามารถเบิกจ่ายเงินค่าบริการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 วิธีตรวจ ATK ได้หรือไม่ ?


ตอบ :  หน่วยงานไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขที่กำหนดว่า ผู้ที่จะสามารถเบิกจ่าย/จัดหาชุดตรวจ ATK ได้จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสุงสุดและเข้มงวด


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/35378 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19-Antigen test self-test kits) 
 2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว 138 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564 เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits)


30 มิ.ย. 2565

20)

ถาม  :   ค่าที่พักของวิทยากร ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 นั้น สามารถพักคนเดียวได้หรือไม่และเบิกจ่ายได้ในอัตราเท่าใด ?

(สำหรับกรณีเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน)


ตอบ :  

1. พักเดี่ยวได้ ตามความในข้อ 16 (3) ของระเบียบฯ

2. อัตราการเบิกจ่าย ตาม กค 0406.4/ว 5 วันที่ 14 มกราคม 2556 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556 นั้น กรณี ห้องพักคนเดียว เบิกจ่ายได้ในอัตรา 1,450 บาท/คน/วัน หรือ กรณี ห้องพักคู่ เบิกจ่ายได้ในอัตรา 900 บาท/คน/วัน


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ข้อ 16 (3)
 2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 5 วันที่ 14 มกราคม 2556 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556 ข้อ 2


9 ก.พ. 2566


บทความนี้มีประโยชน์กับท่านมากน้อยเพียงใด ?

[ ผู้โหวตทั้งหมด : 10 คะแนนเฉลี่ย : 4.5 ]