ร้องเรียน แจ้งเบาะแส การทุจริต

นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์

(ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย)

: chalerm5@iwater.co.th

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล

(อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น)

: chapan@kku.ac.th