ถาม-ตอบ ข้อสงสัย (Q&A) : ผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา

ลำดับ

ถาม-ตอบ ข้อสงสัย

ข้อมูล ณ วันที่

1)

ถาม  :  การบรรยายพิเศษโดยอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัย สำหรับการจัดเตรียมหลักสูตรนานาชาติ สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่ และใช้เอกสารอะไรประกอบการเบิกจ่ายบ้าง ?


ตอบ :  สามารถเบิกจ่ายได้ตามจำนวนชั่วโมงตามตารางสอนซึ่งมีในรายละเอียดวิชา หลักฐานเบิกจ่ายใช้หนังสือเชิญและแบบฟอร์มหลักฐานการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษโดยลงลายมือชื่ออาจารย์ผู้สอนพิเศษที่รับเงินหรือใช้ใบสำคัญการรับเงินประกอบ ที่แสดงรายละเอียดวันเวลาและวิชาที่สอน


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ข้อ 14.3
 2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/ว 231 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2551

31 มี.ค. 2563

2)

ถาม  :   กรณีผู้บริหารที่มีตำแหน่งทางการบริหารมากกว่า 1 ตำแหน่งจะเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในตำแหน่งทั้ง 2 ทางได้หรือไม่อย่างไร ?


ตอบ :   กรณีผู้บริหารดำรงตำแหน่งทางการบริหารมากกว่า 1 ตำแหน่งสามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนในตำแหน่งได้เพียงตำแหน่งเดียวที่มีอัตราสูงกว่าเท่านั้น


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งบริหาร และเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร พ.ศ. 2562 ข้อ 8

31 มี.ค. 2563

3)

ถาม  :  กรณีนักศึกษาเสียชีวิต สามารถเบิกจ่ายเงินช่วยเหลืออะไรได้บ้าง ?


ตอบ :  สามารถเบิกจ่ายได้ ดังนี้

1. ค่าพวงหรีด เพื่อแสดงความเสียใจ โดยเบิกในลักษณะเป็นผู้ที่มีความเหมาะสม จำนวนเงิน 1,000 บาท 

2. เงินช่วยเหลือ กรณีสูญเสียชีวิตของนักศึกษา เบิกจ่ายได้ 130,000 บาท ซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือนักศึกษา ครอบครัวของนักศึกษา กรณีนักศึกษาเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะจากการประสบเหตุหรือประสบภัยต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 851/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในโอกาสพิเศษ งานพิธี หรือขนบธรรมเนียมประเพณี ข้อ 5 ลำดับ 3 และ 4 
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2330/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีนักศึกษาประสบเหตุหรือประสบภัยต่างๆ ข้อ 7 ลำดับที่ 1

30 มิ.ย. 2563

4)

ถาม  :  เงินประจำตำแหน่งของพนักงานในตำแหน่งผู้บริหารของหน่วยงาน ที่มีคำสั่งแต่งตั้งให้รักษาการระยะเวลา 6 เดือนและแต่งตั้งใหม่หลังจากหมดวาระ สามารถเบิกเงินประจำตำแหน่งได้หรือไม่ ?


ตอบ :  สามารถเบิกจ่ายได้


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งบริหาร และเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร พ.ศ. 2562 ข้อ 5.2 


31 มี.ค. 2564

5)

ถาม  :  หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายเงินค่าของที่ระลึกให้กับหน่วยงานที่รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ ได้หรือไม่ ?


ตอบ :   ไม่สามารถเบิกได้ เนื่องจากไม่มีระเบียบให้เบิกจ่าย ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีความประสงค์จะเบิกจ่ายให้ทำเรื่องขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารงานคลังและพัสดุ และหากพิจารณาแล้วว่าจะมีการใช้จ่ายลักษณะนี้ในครั้งต่อๆไป ให้คณะเสนอผ่านคณะกรรมการคณะ และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานคลังและพัสดุเพื่อออกเป็น ประกาศมหาวิทยาลัยต่อไป


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 ข้อ 9.4 (2)


31 มี.ค. 2564

6)

ถาม  :  การรับตำแหน่งผู้อำนวยการของหน่วยงาน มีแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเรื่องการตรวจสอบทรัพย์สินก่อนการรับตำแหน่ง อย่างไรบ้าง ?

   1. ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินหรือไม่ ?

   2. จากข้อ 1 หากต้องแต่งตั้ง เป็นหน้าที่ของผู้ใดแต่งตั้ง ?

   3. กรรมการที่จะแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้าง สามารถแต่งตั้งบุคคลภายนอก เช่น นักตรวจสอบภายในจากกองตรวจสอบ และนักวิชาการพัสดุจากกองคลังด้วยได้หรือไม่ ?

   4. ต้องตรวจสอบทรัพย์สินใดบ้าง ?


ตอบ :  

1. ให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524 ข้อ 15 (2) และ ข้อ 16 

2. สามารถแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยแต่งตั้งบุคคลภายนอกได้ แต่หากเป็นนักตรวจสอบภายในอาจจะไม่เหมาะสม เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflict of interest) เนื่องจากนักตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบหรือสอบทาน 


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524 ข้อ 15 (2) และ ข้อ 16


31 มี.ค. 2564

7)

ถาม  :  เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประจำหน่วยงานให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองฯ โดยไม่มีคำสั่งแต่งตั้ง มีเพียงมติกรรมการประจำหน่วยงาน  สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ได้หรือไม่ ?


ตอบ :  ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากการเบิกค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยออกเป็นคำสั่งของมหาวิทยาลัยและมีผลนับแต่วันที่คำสั่งนั้นมีผลบังคับใช้


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งบริหาร และเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร พ.ศ. 2562 ข้อ 5.2 (11) 


30 มิ.ย. 2564

8)

ถาม  :  การลาศึกษาต่อของอาจารย์ โดยต้นสังกัดมีความประสงค์ให้กลับเข้าปฏิบัติราชการก่อนครบกำหนดวันลา เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรในหน่วยงาน จะได้รับเงินทุนตามที่ได้รับปกติจนกว่าจะครบกำหนดวันลาหรือไม่ ?


ตอบ :  ได้รับเงินทุนการศึกษาและเบี้ยเลี้ยงตามปกติจนครบกำหนดวันลา เนื่องจากเป็นเหตุที่หน่วยงานต้องการบุคลากรเพื่อมาปฏิบัติงาน โดยทั้งหน่วยงานและผู้ลาศึกษาต่อยังไม่ได้ยกเลิกสัญญาการให้ทุน


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 19/2559) เรื่อง การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ข้อ 7


30 ก.ย. 2564

9)

ถาม  :  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์นามบัตรของผู้ช่วยรองคณบดี สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่ ?


ตอบ :  ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากผู้ช่วยรองคณบดีไม่จัดเป็นผู้บริหารของส่วนงาน 


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. หนังสือกองคลัง ที่ ศธ 0514.1.2.2/ว 6140 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ข้อ 1
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 ข้อ 13 


31 มี.ค. 2565

10)

ถาม  :  ค่าตอบแทนกรรมการสอบสัมภาษณ ตามประกาศ มข. 466/2563 ตัวอย่างเช่น กรรมการสอบสัมภาษณ์ 5 คน ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ 1 คน เบิกจ่ายได้ในอัตราเท่าไร ?


ตอบ :  เบิกจ่ายได้ 50 บาท เนื่องจากในประกาศฯ กำหนดอัตราการจ่ายต่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ไม่ว่ากรรมการสัมภาษณ์มีจำนวนเท่าไรก็ตาม ก็เบิกจ่ายได้ตามจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 466/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับปริญญาตรี ข้อ 4.1


9 ก.พ. 2566

11)

ถาม  :  ปัจจุบันประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 731/2565 เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน ได้กำหนดเหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงานเอาไว้

หากหน่วยงานต้องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงานตาม หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.7/ว 142 เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษาที่ช่วยปฏิบัติงานราชการที่ไม่อยู่ในช่วงปิดภาคเรียน และ หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 30 เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษาที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ สามารถทำได้หรือไม่ ?


ตอบ :  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน ต้องดูตามแหล่งงบประมาณที่ใช้ในการเบิกจ่าย ดังนี้

 1. กรณีเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ให้เบิกจ่ายได้ตามประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 731/2565
 2. กรณีเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ให้เบิกจ่ายตามที่กระทรวงการคลังกำหนด


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 731/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน
 2. หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.7/ว 142 เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษาที่ช่วยปฏิบัติงานราชการที่ไม่อยู่ในช่วงปิดภาคเรียน
 3. หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 30 เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษาที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ


27 มิ.ย. 2566

12)

ถาม  :  การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างนักศึกษาช่วยงาน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-20.30 น. คิดเป็น 3 ชั่วโมงครึ่ง เบิกจ่าย 3 ชั่วโมง รวม 150 บาท แต่ให้นักศึกษาพักรับประทานอาหารครึ่งชั่วโมง วิธีปฏิบัตินี้จะขัดกับประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 731/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน ข้อ 7 หรือไม่ ?


ตอบ :  หลักการคำนวณชั่วโมงตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 731/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานกำหนดเป็นชั่วโมง ดังนั้นการจ้างงานในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-20.30 น. คิดเป็น 3 ชั่วโมงครึ่ง เบิกจ่ายเงิน 3 ชั่วโมง รวม 150 บาท ถูกต้องแล้ว และ ข้อ 7 ไม่ได้กำหนดจำนวนชั่วโมงที่จะจ้างต่อวัน และอัตราจ้างมีอัตราจ้างสูงสุดไม่เกิน 50 บาท/ชั่วโมง/คน รวมถึงไม่ได้กำหนดวันเวลาการจ้างว่าเป็นวันหยุดหรือนอกเวลาราชการ กล่าวคือ จะจ้างงานกี่ชั่วโมงต่อวันแต่ต้องจ่ายเงินไม่เกิน 300 บาทต่อคน โดยคำนึงถึงความเหมาะสม


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 731/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน ข้อ 7


27 มิ.ย. 2566


บทความนี้มีประโยชน์กับท่านมากน้อยเพียงใด ?

[ ผู้โหวตทั้งหมด : 0 คะแนนเฉลี่ย : 0 ]