ข้อพึงระวัง : การเบิกจ่ายงบประมาณ


ผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2563-2565การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการการเดินทางไปราชการค่าใช้จ่ายอื่นๆ


บทความนี้มีประโยชน์กับท่านมากน้อยเพียงใด ?

[ ผู้โหวตทั้งหมด : 1 คะแนนเฉลี่ย : 5 ]