ถาม-ตอบ ข้อสงสัย (Q&A) : เดินทางไปปฏิบัติงาน

ลำดับ

ถาม-ตอบ ข้อสงสัย

ข้อมูล ณ วันที่

1)

ถาม  :  คณบดีมีราชการต่างจังหวัด และมีการสำรองที่นั่งเครื่องบินและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากมีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่ต่างจังหวัด หากคณบดียกเลิกการเดินทางไปราชการเพราะเหตุการณ์ระบาดของโรคฯ ซึ่งผู้จัดงานไม่ได้ยกเลิกการจัดงาน สามารถเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ ?


ตอบ :  ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ เนื่องจากไม่ได้ยกเลิกการจัดกิจกรรมและมหาวิทยาลัยมีเพียงมาตรการให้แต่ละส่วนงานเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อและป้องกันตัวเองโดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยและการกักตัวตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. หนังสือ อว 66301.6.3.9/ว 86 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอแจ้งแนวปฏิบัติในการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันและควบคุมโรค Covid-19

31 มี.ค. 2564

2)

ถาม  :  หน่วยงานมีการจัดสัมมนาที่ต่างจังหวัด มีการเดินทางโดยเครื่องบิน แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีอาการป่วยไม่สามารถเดินทางโดยสารเครื่องบินได้ จึงขอเดินทางโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว สามารถเบิกจ่ายเป็นค่าเดินทางไปปฏิบัติงานได้หรือไม่ ? ?


ตอบ :  สามารถเบิกจ่ายได้ ในกรณีเจ้าหน้าที่มีใบรับรองแพทย์รับรองว่ามีโรคประจำตัวหรือมีอาการป่วยซึ่งมีผลทำให้เดินทางโดยเครื่องบินไม่ได้  

ทั้งนี้ ต้องขออนุมัติต่อผู้บริหารของหน่วยงานสำหรับการเดินทางเพื่อจัดสัมมนาโดยใช้โดยรถยนต์ส่วนตัวแทนการเดินทางโดยเครื่องบิน


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2594/2563) เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ข้อ 9

30 มิ.ย. 2564

3)

ถาม  :  ค่าที่พัก รองคณบดี สามารถเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักแยกได้หรือไม่ ?


ตอบ :  สามารถเบิกจ่ายได้ ซึ่งกำหนดให้อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน รองหัวหน้าส่วนงาน ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และผู้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ รวมทั้งบุคคลภายนอกที่หัวหน้าส่วนงานเห็นสมควร สามารถเบิกในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือห้องพักคู่ก็ได้


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2594/2563) เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

31 มี.ค. 2565

4)

ถาม  :  เดินทางไปร่วมงานฌาปณกิจศพ สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้หรือไม่ ?


ตอบ :  ไม่สามารถเบิกเบี้ยเลี้ยงได้ เนื่องจากไม่ได้เป็นการเดินทางไปปฏิบัติงาน


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563 ข้อ 3 "การเดินทางไปปฏิบัติงาน"

1 ก.พ. 2566

5)

ถาม  :  การเดินทางไปทำหนังสือในการตรวจลงตรา (VISA) ณ กรุงเทพฯ เพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พักได้หรือไม่ ?


ตอบ :  สามารถเบิกจ่ายได้ หากการเดินทางนั้น เป็นการเดินทางไปปฏิบัติงานตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเดินทางไปปฎิบัติงาน พ.ศ. 2563 โดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ซึ่งการเดินทางเพื่อทำหนังสือในการตรวจลงตรา (VISA) ถือเป็นการดำเนินการเพื่อให้การเดินทางไปราชการต่างประเทศดำเนินการได้ 


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563 ข้อ 3 และหมวดที่ 3


30 มี.ค. 2566

6)

ถาม  :  กรณีบุคลากรเดินทางไปอบรมที่ต่างประเทศ จะเบิกค่าใช้จ่ายที่ได้สำรองจ่ายไปก่อน ก่อนเดินทางได้หรือไม่ ?


ตอบ :  ไม่ได้ เนื่องจากสิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของผู้เดินทางไปปฏิบัติงาน เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ออกเดินทางไปปฏิบัติงาน จนถึงวันที่กลับถึงสำนักงานหรือที่อยู่ประจำ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563 ข้อ 8

ซึ่งผู้เดินทางไปอบรมสามารถยืมเงินทดรองจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องได้ ตามความจำเป็น เหมาะสม ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 1026/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้ โดยต้องเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อ 7.4, 7.6 ไม่เกินวงเงินยืมตามระดับตำแหน่ง และต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563 ข้อ 8


12 ต.ค. 2566


บทความนี้มีประโยชน์กับท่านมากน้อยเพียงใด ?

[ ผู้โหวตทั้งหมด : 3 คะแนนเฉลี่ย : 2.7 ]