ถาม-ตอบ ข้อสงสัย (Q&A) : วิจัยและบริการวิชาการ

ลำดับ

ถาม-ตอบ ข้อสงสัย

ข้อมูล ณ วันที่

1)

ถาม  :  ส่วนงานอยู่ระหว่างร่างประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการจ่ายเงินวิจัยของส่วนงาน แต่ไม่ได้ระบุระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้ชัดเจน โดย ณ ปัจจุบันคณบดีมีมติให้งานวิจัยที่ยังไม่เบิกเงินงวดสามารถเบิกได้ทั้งหมด ซึ่งมีบางโครงการที่ตีพิมพ์ในปี 2560 มาขอเบิก รายการดังกล่าวสามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่ ?


ตอบ  :  ประกาศที่อยู่ระหว่างร่างต้องระบุข้อมูล เงื่อนไข หลักเกณฑ์การเบิกเงินให้ครบถ้วน โดยควรระบุเวลาการเบิกให้ชัดเจน เพื่อให้เป็นแนวทางให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ก่อนเสนอต่อผู้มีอำนาจเพื่อลงนาม และสำหรับรายการเบิกจ่ายของโครงการที่ตีพิมพ์ในปี 2560 ที่นำมาเบิก ควรพักรอให้ประกาศมีผลบังคับใช้ก่อน และต้องขออนุมัติเบิกจ่ายกรณีเบิกจ่ายล่าช้ากับรองอธิการบดี และให้จ่ายได้ตามเกณฑ์ที่ระบุในประกาศ


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 203/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนการวิจัย การบริการวิชาการ และวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย การบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อ 6.2 ข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9

31 มี.ค. 2564

2)

ถาม  :  ประกาศหรือหลักเกณฑ์ใด ที่ระบุให้หน่วยงานที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมการบริการวิชาการจากบุคคลภายนอก ต้องหักเงินสนับสนุนให้แก่คณะและมหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละ 5 -10


ตอบ :  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1755/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเรียกเก็บและจัดสรรค่าบำรุงมหาวิทยาลัยจากการให้บริการวิชาการและการวิจัย ข้อ 4 ระบุว่า โครงการบริการทางวิชาการ คือโครงการที่ได้รับงบประมาณจากแหล่งเงินทุนภายนอก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ และข้อ 6 ระบุว่าโครงการต้องตั้งงบประมาณอย่างต่ำร้อยละ 10 ของงบประมาณโครงการซึ่งไม่รวมค่าครุภัณฑ์หรือทุนการศึกษาหรือดูงาน เพื่อเป็นค่าบำรุงมหาวิทยาลัย โดยข้อ 8 ระบุให้จัดสรรเงินบำรุงมหาวิทยาลัยให้ส่วนงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการในอัตราร้อยละ 50 ของค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ได้ ซึ่งเท่ากับสนับสนุนให้คณะและมหาวิทยาลัยร้อยละ 5


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1755/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเรียกเก็บและจัดสรรค่าบำรุงมหาวิทยาลัยจากการให้บริการวิชาการและการวิจัย ข้อ 4 ข้อ 6 และ ข้อ 8


1 ก.พ. 2566


บทความนี้มีประโยชน์กับท่านมากน้อยเพียงใด ?

[ ผู้โหวตทั้งหมด : 0 คะแนนเฉลี่ย : 0 ]