ถาม-ตอบ ข้อสงสัย (Q&A) : โอกาสพิเศษ งานพิธี ประเพณี

ลำดับ

ถาม-ตอบ ข้อสงสัย

ข้อมูล ณ วันที่

1)

ถาม  :  กรณีบิดามารดาของบุคลากรของสาขาวิชาสังกัดคณะเสียชีวิต สามารถเบิกจ่ายค่าพวงหรีดและค่าเงินช่วยเหลือในฐานะเป็นบุคลากรของสาขาวิชาได้หรือไม่ และหากจะขอเบิกจ่ายในฐานะเป็นบุคลากรของคณะ สามารถเบิกจ่ายอีกได้หรือไม่ ?


ตอบ :  สามารถเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตสำหรับคู่สมรส บิดา มารดา บุตรของบุคลากรสังกัดสาขาวิชาของคณะได้ ซึ่งประกอบด้วยค่าพวงหรีด 1,000 ค่าช่วยเหลือศพ 3,000 บาท แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายในฐานะเป็นบุคลากรของคณะได้อีก เนื่องจากจะเป็นการเบิกจ่ายซ้ำซ้อน


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 851/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในโอกาสพิเศษ งานพิธี หรือขนบธรรมเนียมประเพณี ข้อ 5 ลำดับ 3 และ 4

30 ก.ย. 2563

2)

ถาม  :  ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ กรณีเดินทางไปร่วมงานศพบุคคลในครอบครัวของบุคลากรสังกัดหน่วยงาน เบิกจ่ายได้หรือไม่ ?


ตอบ :  สามารถเบิกจ่ายได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ ใช้เงินงบประมาณของหน่วยงาน และคณบดีเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่าย


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 851/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในโอกาสพิเศษ งานพิธี หรือขนบธรรมเนียมประเพณี ข้อ 5 ลำดับ 5

31 มี.ค. 2564

3)

ถาม  :  คณบดีซื้อกระเช้าเพื่ออวยพรปีใหม่คณะกรรมการบริหาร กระเช้าละ 3,000 บาท เบิกจ่ายได้ทั้งจำนวนหรือไม่ และใช้ระเบียบอะไรในการเบิกจ่าย ?


ตอบ :  สามารถเบิกจ่ายได้ ในอัตราที่จ่ายจริง ไม่เกิน 1,500 บาท/ชิ้น รวมไม่เกินวงเงิน 50,000 บาท 


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. หนังสือกองคลัง ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0514.1.2/ว 10301 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของกิจกรรมเทศกาลปีใหม่

31 มี.ค. 2564

4)

ถาม  :  ส่วนงานจัดโครงการสืบสานบุญประเพณีกฐินสามัคคีประจำปีงบประมาณและแจ้งไปยังหน่วยงานอื่นๆ เพื่อร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพ โดยสามารถโอนเงินร่วมทำบุญได้ที่บัญชีเงินรายได้ของหน่วยงาน 

   หากหน่วยงานอื่นๆ ที่ร่วมทำบุญต้องการที่จะเบิกจ่ายเงินร่วมทำบุญดังกล่าว สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่ อย่างไร ?


ตอบ :  สามารถเบิกจ่ายได้ โดยมีหลักฐานการเบิกจ่าย ดังนี้

1. ใบอนุโมทนาบัตรจากวัดที่รับกฐิน/หลักฐานอื่นที่แสดงให้เห็นถึงการที่วัดได้รับเงิน

2. ใบรับรองการจ่ายเงิน (บก.111) 

3. โครงการ/หนังสือที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

  การเบิกจ่ายให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนงาน พิจารณาตามความจำเป็น เหมาะสม ประหยัด คุ้มค่า มีประโยชน์ต่อส่วนรวม และไม่เกิน 30,000 บาท/ชิ้น/ราย


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 851/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในโอกาสพิเศษ งานพิธี หรือขนบธรรมเนียมประเพณี ข้อ 5 ลำดับที่ 6


31 มี.ค. 2565

5)

ถาม  :  การเบิกจ่ายค่ากระเช้าในโครงการจัดงานปีใหม่ สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่ อย่างไร ?


ตอบ :  สามารถเบิกจ่ายได้ โดยกรณีค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อไม่เกิน 10,000 บาท สามารถปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. หนังสือกองคลัง ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0514.1.2/ว 10301 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของกิจกรรมเทศกาลปีใหม่
  2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ


31 มี.ค. 2565

6)

ถาม  :  การเดินทางเข้าร่วมพิธีการเสียชีวิตของบิดาของบุคลากรมหาวิทยาลัย สามารถเบิกจ่ายค่าจ้างเหมารถของเอกชน เพื่อเข้าร่วมเดินทางได้หรือไม่ ?


ตอบ :  ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามประกาศของมหาวิทยาลัยกำหนด สามารถเบิกได้เพียง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และ ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ นั่นหมายความว่า ต้องใช้รถราชการในการเดินทางเท่านั้น


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 851/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในโอกาสพิเศษ งานพิธี หรือขนบธรรมเนียมประเพณี ข้อ 5 ลำดับที่ 5


31 มี.ค. 2566


บทความนี้มีประโยชน์กับท่านมากน้อยเพียงใด ?

[ ผู้โหวตทั้งหมด : 1 คะแนนเฉลี่ย : 5 ]