ถาม-ตอบ ข้อสงสัย (Q&A) : การดำเนินโครงการ

ลำดับ

ถาม-ตอบ ข้อสงสัย

ข้อมูล ณ วันที่

1)

ถาม  :  หน่วยงานมีการจัดโครงการร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการจัดเก็บค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ หน่วยงานภายนอกเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบเฉพาะจัดสถานที่ หน่วยงานต้องเขียนโครงการอย่างไรเกี่ยวกับค่าลงทะเบียน ซึ่งเราไม่ได้เป็นผู้จัดเก็บ ?     


ตอบ :  การเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดโครงการร่วมกับหน่วยงานภายนอก ต้องระบุรายละเอียดการจัดโครงการให้ครบถ้วนตามที่ตกลงกับผู้ร่วมจัดโครงการและระบุในโครงการให้ชัดเจนว่าใครรับผิดชอบในส่วนไหนบ้าง เช่น หน่วยงานใดรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการรับค่าลงทะเบียน เป็นต้น


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 ข้อ 8

31 มี.ค. 2563

2)

ถาม  :   การจัดโครงการตามแผนงานของหน่วยงานในลักษณะโครงการสร้างความผูกพันขององค์กรซึ่งมีการจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่สามารถทำตามเงื่อนไขของโครงการได้ โดยอัตราการจ่ายเงินรางวัลกำหนดโดยผู้รับผิดชอบโครงการ และได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินรางวัลโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่ ?


ตอบ :  สามารถเบิกจ่ายได้ โดยต้องดำเนินการดังนี้

1. กำหนดหลักเกณฑ์ของอัตราการจ่ายให้ชัดเจน เหมาะสม มีการอ้างอิงเกณฑ์และอัตราการจ่ายจากแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้

2. ผู้รับรางวัลต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ

3. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายควรจำทำให้ครบถ้วน ให้สามารถสอบยันการเข้าร่วมโครงการจริง และได้รับการสอบทานจากผู้รับผิดชอบโครงการ  


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1880/2559 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการดำเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมวด 2 ข้อ 22

30 ก.ย. 2564

3)

ถาม  :   การจัดโครงการและมีค่าลงทะเบียน ต้องดำเนินการอย่างไร ?


ตอบ :   ต้องมีประกาศในการจัดเก็บ แต่ถ้าไม่สามารถดำเนินการได้ทันกับการจัดโครงการ ต้องขอมาพร้อมกับการขอจัดโครงการและระบุอัตราการค่าลงทะเบียน เพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติ


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1880/2559 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการดำเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

31 มี.ค. 2565


บทความนี้มีประโยชน์กับท่านมากน้อยเพียงใด ?

[ ผู้โหวตทั้งหมด : 0 คะแนนเฉลี่ย : 0 ]