ถาม-ตอบ ข้อสงสัย (Q&A) : การดำเนินโครงการ

ลำดับ

ถาม-ตอบ ข้อสงสัย

ข้อมูล ณ วันที่

1)

ถาม  :  หน่วยงานมีการจัดโครงการร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการจัดเก็บค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ หน่วยงานภายนอกเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบเฉพาะจัดสถานที่ หน่วยงานต้องเขียนโครงการอย่างไรเกี่ยวกับค่าลงทะเบียน ซึ่งเราไม่ได้เป็นผู้จัดเก็บ ?     


ตอบ :  การเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดโครงการร่วมกับหน่วยงานภายนอก ต้องระบุรายละเอียดการจัดโครงการให้ครบถ้วนตามที่ตกลงกับผู้ร่วมจัดโครงการและระบุในโครงการให้ชัดเจนว่าใครรับผิดชอบในส่วนไหนบ้าง เช่น หน่วยงานใดรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการรับค่าลงทะเบียน เป็นต้น


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 ข้อ 8

31 มี.ค. 2563

2)

ถาม  :   การจัดโครงการตามแผนงานของหน่วยงานในลักษณะโครงการสร้างความผูกพันขององค์กรซึ่งมีการจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่สามารถทำตามเงื่อนไขของโครงการได้ โดยอัตราการจ่ายเงินรางวัลกำหนดโดยผู้รับผิดชอบโครงการ และได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินรางวัลโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่ ?


ตอบ :  สามารถเบิกจ่ายได้ โดยต้องดำเนินการดังนี้

1. กำหนดหลักเกณฑ์ของอัตราการจ่ายให้ชัดเจน เหมาะสม มีการอ้างอิงเกณฑ์และอัตราการจ่ายจากแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้

2. ผู้รับรางวัลต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ

3. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายควรจำทำให้ครบถ้วน ให้สามารถสอบยันการเข้าร่วมโครงการจริง และได้รับการสอบทานจากผู้รับผิดชอบโครงการ  


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1880/2559 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการดำเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมวด 2 ข้อ 22

30 ก.ย. 2564

3)

ถาม  :   การจัดโครงการและมีค่าลงทะเบียน ต้องดำเนินการอย่างไร ?


ตอบ :   ต้องมีประกาศในการจัดเก็บ แต่ถ้าไม่สามารถดำเนินการได้ทันกับการจัดโครงการ ต้องขอมาพร้อมกับการขอจัดโครงการและระบุอัตราการค่าลงทะเบียน เพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติ


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1880/2559 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการดำเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

31 มี.ค. 2565

4)

ถาม  :  คณะดำเนินโครงการอบรมสัมนาและมีมอบหมายงานให้พิธีกรดำเนินรายการ จะสามารถเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 500.-บาทต่อชั่วโมงตามประกาศ มข.1880/2559 ข้อ 11 ได้หรือไม่ ?


ตอบ :  สามารถเบิกได้ กรณีการฝึกอบรมโดยใช้ห้องปฏิบัติการ และอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนงาน


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1880/2559 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการดำเนินโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อ 11


12 ต.ค. 2566

5)

ถาม  :  การจัดโครงการสามารถซื้อเสื้อสำหรับใส่ในโครงการที่จัดได้หรือไม่ ?


ตอบ :  สามารถจัดซื้อได้ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1880/2559 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการดำเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อ 9.5 ค่าใช้จ่ายอื่นที่มีความจำเป็น ให้หัวหน้าส่วนงานพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็น เหมาะสม ประหยัด ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของโครงการ


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1880/2559 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการดำเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อ 9.5


23 เม.ย. 2567

6)

ถาม  :  การจัดโครงการฝึกอบรมในสถานที่สำคัญทางศาสนา (วัด) เบิกค่าอาหารมื้อละกี่บาท ?


ตอบ :  เบิกค่าอาหารมื้อละ 250 บาท เนื่องจากวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ดังนั้นวัดจึงถือเป็นสถานราชการ


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2535 หมวด 5


1 พ.ค. 2567


บทความนี้มีประโยชน์กับท่านมากน้อยเพียงใด ?

[ ผู้โหวตทั้งหมด : 0 คะแนนเฉลี่ย : 0 ]