ถาม-ตอบ ข้อสงสัย (Q&A) : เงินยืมทดรองจ่าย

ลำดับ

ถาม-ตอบ ข้อสงสัย

ข้อมูล ณ วันที่

1)

ถาม  :  หัวหน้าหน่วยงานจะยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อเดินทางไปราชการ ซึ่งได้รับมอบอำนาจอนุมัติเพียงคนเดียว สามารถอนุมัติการยืมเงินทดรองจ่ายเองได้หรือไม่ ?


ตอบ :  สามารถอนุมัติในสัญญาเงินยืมทดรองจ่ายได้ แต่อนุมัติเดินทางราชการต้องดูระเบียบ/ประกาศของหน่วยงาน ว่าใครเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติให้เดินทางไปราชการได้


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1269/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้ ข้อ 11
  2. ระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ

31 มี.ค. 2563

2)

ถาม  :  กรณีบันทึกและรับเงินคืนมากกว่ายอดเงินตามสัญญาเงินยืมจะดำเนินการอย่างไร ?


ตอบ :     

1. ให้ปรับปรุงรายการในระบบ หากดำเนินการปรับแก้ไขไม่ได้ให้ติดต่อ Call Center (ผู้ดูแลระบบ KKUFMIS) เพื่อบันทึกยอดลูกหนี้ให้ถูกต้องต่อไป

2. ให้ตรวจสอบยอดที่เกินเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายคืนเงินให้กับลูกหนี้


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. หลักการควบคุมภายในและการบริหารจัดการ ด้านเงินยืม/ด้านการเงิน

31 มี.ค. 2563

3)

ถาม  :  มีเงินรับโอนจากกองคลัง (เงินยืมทดรองจ่าย) และยังไม่มีการบันทึกตัดหนี้ในระบบ KKUFMIS จะแสดงรายการในงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารอย่างไร ?


ตอบ :  หากหน่วยงานจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารจากยอดเงินฝากที่ธนาคารแจ้ง รายการรับโอนเงินจากกองคลังจะทำให้เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารสูงกว่าบัญชีของหน่วยงาน จึงต้องแสดงรายการเป็นรายการหัก ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. หนังสือเวียนกองตรวจสอบภายใน ที่ อว 660201.1.7/ว 604 และ ว 605 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562

31 มี.ค. 2563

4)

ถาม  :  การขออนุมัติขยายการส่งคืนเงินยืมทดรองจ่ายของหน่วยงาน เนื่องจากมีการเลื่อนการดำเนินงานโครงการ สามารถดำเนินการได้หรือไม่ และต้องดำเนินการอย่างไร ?


ตอบ :  ผู้ยืมต้องดำเนินการคืนเงินยืมทันที กรณีกิจกรรมหรือโครงการที่มีเหตุให้ระงับหรือเลื่อนการดำเนินงานเป็นเหตุให้ไม่สามารถคืนเงินยืมได้ภายในกำหนดเดิม ทั้งนี้ กรณีมีปัญหาในการตีความหรือปัญหาการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1269/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้ ข้อ 24


30 มิ.ย. 2563

5)

ถาม  :  กรณียืมเงินทดรองจ่ายและโครงการกำหนดให้จ่ายเงินล่วงหน้า สามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ หลังจากได้รับใบเสร็จรับเงินเลยหรือไม่ ?


ตอบ :  การส่งคืนเงินยืมทดรองจ่าย สำหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม กำหนดให้ส่งคืน ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดกิจกรรม 


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1269/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้ ข้อ 20.2.2 


30 มิ.ย. 2563

6)

ถาม  :  กรณีการรับคืนเงินยืมเป็นใบสำคัญ สามารถทำเป็นเล่มทะเบียน โดยให้ผู้คืนใบสำคัญลงนามเมื่อส่งคืนใบสำคัญแต่ละครั้ง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับคืนใบสำคัญของผู้ยืมเงินได้หรือไม่ ?


ตอบ :  ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากหน่วยงานจะต้องออกหลักฐานใบรับใบสำคัญ และมอบหลักฐานนั้นให้กับผู้ยืมเงิน เพื่อเป็นหลักฐานว่าได้ส่งคืนใบสำคัญแล้ว


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1269/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้ ข้อ 21.4


30 มิ.ย. 2563

7)

ถาม  :  เจ้าหน้าที่จะเดินทางไปร่วมสัมมนากับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยหน่วยงานที่จัดรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการดำเนินกิจกรรมทั้งหมด เจ้าหน้าที่มีความประสงค์จะยืมเงินทดรองจ่ายของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นเงินสำรองกรณีหากหน่วยงานที่จัดไม่พร้อมจ่าย สามารถยืมได้หรือไม่ ?


ตอบ :  ไม่สามารถยืมเงินทดรองจ่ายได้ เนื่องจากผู้จัดรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางการดำเนินกิจกรรมทั้งหมด และการเงินยืมทดรองจ่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยืมเงิน ยืมเพื่อนำไปจ่ายในการดำเนินงานในหน้าที่และการปฏิบัติงานของหน่วยงานเท่านั้น


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1269/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้ ข้อ 6


30 ก.ย. 2563


บทความนี้มีประโยชน์กับท่านมากน้อยเพียงใด ?

[ ผู้โหวตทั้งหมด : 1 คะแนนเฉลี่ย : 5 ]