ถาม-ตอบ ข้อสงสัย (Q&A) : ยานพาหนะและประกันภัย

ลำดับ

ถาม-ตอบ ข้อสงสัย

ข้อมูล ณ วันที่

1)

ถาม  :  ทะเบียนคุมยานพาหนะต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง ?


ตอบ :  ตามหลักการควบคุมยานพาหนะที่ดีทะเบียนคุมยานพาหนะจะต้องประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้

   1. ประเภทยานพาหนะ (กระบะ, รถตู้, เก๋ง, หกล้อ, บัส ฯลฯ)

   2. หมายเลขทะเบียนรถที่ออกโดยกรมการขนส่งและหมายเลขครุภัณฑ์

   3. วันครบกำหนดชำระภาษี และ พ.ร.บ.

   4. หมายเลขบัตรเติมน้ำมัน

   5. วันที่ได้มา เพื่อได้ทราบอายุการใช้งาน


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. แนวทางการควบคุมภายในด้านการคลัง การพัสดุ และด้านอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 (กองตรวจสอบภายใน)

31 มี.ค. 2563

2)

ถาม  :  การทำประกันภาคสมัครใจสำหรับรถยนต์ของหน่วยงาน สามารถทำได้หรือไม่ ?


ตอบ :   

1. สามารถทำประกันภัยภาคสมัครใจได้ (ประกันชั้น 1, 2, 3, 4, 5, 2+, 3+) โดยใช้เงินรายได้ของหน่วยงาน และให้อยู่ดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนงาน (คณบดี) เป็นผู้อนุมัติ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยจะได้รับ 

2. กรณีเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามหนังสือ ว 114 รถยนต์ราชการที่เป็นประกันภัยภาคสมัครใจ ต้องเป็นรถยนต์โดยสารหรือรถยนต์บัสโดยสารจำนวนตั้งแต่ 20 ที่นั่งขึ้นไป ทำได้ร้อยละ 15 ของจำนวนรถยนต์ที่ส่วนราชการจดทะเบียนและใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

   3. การทำประกันภัย ไม่ต้องดำเนินการจัดหา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เนื่องจากไม่อยู่ในความหมายของ “การพัสดุ”


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. หนังสือกองคลัง ที่ ศธ 0514.1.2.2/ว 5814 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เรื่อง แจ้งเวียนแนวปฏิบัติที่ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2. หนังสือกรมธนารักษ์ ที่ กค 0312/ว 114 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2550 เรื่อง การทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ
  3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/ว 366 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2552 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกบการจัดทำประกันภัย

30 มิ.ย. 2563

3)

ถาม  :  การจัดทำประกันภัยรถราชการ (รถบัส ซื้อได้ 1 ปี) หากจำนวนเงินทำประกันภัยเกิน 100,000 บาท จะต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุหรือไม่ หรือเป็นการเบิกจ่ายทั่วไป (ค่าใช้สอย) ?


ตอบ :  เป็นการเบิกจ่ายทั่วไป (ค่าใช้สอย) ไม่ต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุ เพราะไม่ใช่การจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4
  2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/009066 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ข้อหารือแนวทางการดำเนินการจัดทำประกันภัยรถราชการและประกันสุขภาพสำหรับผู้มีสิทธิตามระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ 

30 ก.ย. 2564


บทความนี้มีประโยชน์กับท่านมากน้อยเพียงใด ?

[ ผู้โหวตทั้งหมด : 5 คะแนนเฉลี่ย : 5 ]