ถาม-ตอบ ข้อสงสัย (Q&A) : ทั่วไป

ลำดับ

ถาม-ตอบ ข้อสงสัย

ข้อมูล ณ วันที่

1)

ถาม  :  หากหน่วยงานจะทำลายเอกสารจะต้องดำเนินการอย่างไร ?


ตอบ :    การจะทำลายเอกสารควรดำเนินการ ดังนี้

   1. สำรวจเอกสารและสิ่งของที่จะทำลายโดยแต่งตั้งในรูปกรรมการสำรวจเอกสารและสิ่งของ

   2. ทำบัญชีขอทำลายเอกสารตามแบบที่ 25 ท้ายระเบียบสารบรรณฯ 2526

   3. รายงานผลการสำรวจฯ ให้หัวหน้าส่วนราชการ (อธิการบดี) พิจารณาพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสาร

   4. เมื่อหัวหน้าส่วนราชการ (อธิการบดี) พิจารณา

     4.1 หากเห็นว่าไม่ควรทำลาย ให้สั่งการให้เก็บรักษาไว้จนถึงเวลาการทำลายในรอบถัดไป

     4.2 หากเห็นชอบว่าควรทำลายให้ส่งบัญชีหนังสือขอทำลายให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรพิจารณาก่อน เว้นแต่หนังสือที่ได้เคยทำข้อตกลงกับกรมศิลปากรแล้วว่าไม่ต้องส่งไปให้พิจารณา

   5. ทำลายหนังสือ

   6. รายงานผลการทำลายเอกสารต่อหัวหน้าส่วนราชการ (อธิการบดี)


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2561 ข้อ 37 
 2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 66 – 70 

31 มี.ค. 2563

2)

ถาม  :   ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มีการคุมสอบสำหรับการสอบแบบออนไลน์ เจ้าหน้าที่คุมสอบสามารถเบิกค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบได้หรือไม่ ?


ตอบ :    สามารถเบิกจ่ายได้ เมื่อมีการปฏิบัติหน้าที่และมีการเบิกจ่ายจริง


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ระเบียบ/ประกาศ ว่าด้วย ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ ที่เกี่ยวข้อง

30 มิ.ย. 2563

3)

ถาม  :  กรณีจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างอาจารย์ สามารถจ่ายค่าตอบแทนได้หรือไม่ ถ้าสามารถจ่ายได้ให้คนเท่าไร และมีประกาศในการจ่ายหรือไม่ ?


ตอบ :  มหาวิทยาลัยกำหนดให้การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยผู้ประเมินต้องเป็นผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นตามที่ประกาศกำหนดเท่านั้น จึงไม่สามารถให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาประเมินผลการปฏิบัติงาน 

และมหาวิทยาลัยไม่มีระเบียบให้เบิกค่าตอบแทนให้กับผู้ประเมินฯ ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 ข้อ 6
 2. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 7/2558) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ข้อ 5 และ ข้อ 8

30 มิ.ย. 2563

4)

ถาม  :   สำเนาสัญญาเงินยืมทดรองจ่ายที่ลูกหนี้ส่งคืนเงินยืมฯ ครบหมดแล้วหน่วยงานจำเป็นต้องจัดเก็บไว้อยู่หรือไม่ หรือสามารถเก็บข้อมูลเป็นไฟล์เอกสารแบบสแกนได้หรือไม่ ?


ตอบ :  เอกสาร/หนังสือของทางราชการ ต้องจัดเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี ทั้งนี้สามารถจัดเก็บสำรองข้อมูลเป็นไฟล์เอกสารสแกนได้ แต่หากต้องการทำลาย ต้องดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบสารบัญ


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 หมวด 3 การเก็บรักษา ยืม และการทำลาย ส่วนที่ 1 การเก็บรักษา ข้อ 57 และส่วนที่ 3 


30 มิ.ย. 2563

5)

ถาม  :      หน่วยงานต้องการปรับปรุงห้องและได้ดำเนินการให้ช่างเขียนแบบเรียบร้อยแล้ว มีความต้องการให้เจ้าหน้าที่วิศวกรของกองอาคารและสถานที่ของมหาวิทยาลัย สอบทานแบบให้ สามารถเบิกค่าตอบแทนการสอบทานแบบให้กับเจ้าหน้าที่กองอาคารและสถานที่ของมหาวิทยาลัยได้หรือไม่ ?


ตอบ :      ไม่สามารถเบิกได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่วิศวกรปฏิบัติงานในหน้าที่ แต่หากการปฏิบัติงานนั้นไม่สามารถปฏิบัติได้ในเวลาราชการ สามารถเบิกเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

* หมายเหตุ : การจ้างออกแบบ ผู้รับจ้างออกแบบต้องเซ็นรับรองแบบแล้ว ซึ่งต้องได้รับใบอนุญาตจากสภา สถาปัตย์ หรือสภาวิศวกร แล้วแต่กรณี กรณีจะให้วิศวกรของมหาวิทยาลัยตรวจสอบแบบอีกครั้ง ไม่มีระเบียบกำหนดให้จ่ายค่าตอบแทน


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ไม่มีระเบียบกำหนดฯ


30 ก.ย. 2563

6)

ถาม  :   หน่วยงานในสังกัดคณะจะจัดงานเกษียณอายุราชการให้กับบุคลากรแยกต่างหากกับคณะ จะเบิกค่าของที่ระลึกได้ในอัตราเท่าใด และสามารถเบิกค่าของที่ระลึกแยกกับคณะได้หรือไม่ ?


ตอบ :   การเบิกค่าของที่ระลึกสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ให้พิจารณาเป็นรายคณะ ดังนี้

   1) กรณีมีการจัดงานและมอบของที่ระลึก 1 ครั้ง/คน เบิกได้ในอัตราไม่เกิน 3,000 บาท/คน

   2) กรณีมีการจัดงานและมอบของที่ระลึกเกิน 1 ครั้ง/คน ค่าของที่ระลึกรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 3,000 บาท/คน


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ตามหนังสือ กองคลัง ที่ ศธ 0514.1.2.2/ว 5814 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เรื่อง แจ้งเวียนแนวปฏิบัติที่ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อที่ 2


30 ก.ย. 2563

7)

ถาม  :   หน่วยงานสามารถนำเงินรายได้ ซื้อสลากงานกาชาดได้หรือไม่


ตอบ :   การนำเงินรายได้ไปลงทุนอยู่ที่นโยบายสภามหาวิทยาลัย ดังนั้น หน่วยงานลงทุนเองไม่ได้ ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์หรือนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนด  


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ไม่มีประกาศที่เกี่ยวข้อง 


30 มิ.ย. 2564

8)

ถาม  : หน่วยงานมีความประสงค์ที่จะตัดชุดปฏิบัติงานให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงงานผลิตสินค้า วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องแต่งกายเป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น หน่วยงานสามารถดำเนินการได้อย่างไรบ้าง ?


ตอบ :  ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากไม่ถือเป็นค่าเครื่องแบบ เครื่องแต่งกายที่จัดให้เจ้าหน้าที่ไว้ใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ประกอบกับมหาวิทยาลัยไม่มีระเบียบ/ประกาศให้เบิกจ่ายเงินค่าเครื่องแต่งกาย หากหน่วยงานมีความจำเป็นให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานคลังและพัสดุ เพื่อพิจารณาให้ตามเห็นชอบในการตัดชุด


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ข้อ 17 (1)
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 ข้อ 9.4


30 ก.ย. 2564

9)

ถาม  :   หน่วยงานต้องการตัดชุดให้พนักงานขับรถ โดยเป็นยูนิฟอร์มเฉพาะของหน่วยงาน เพื่อใช้ในการรับส่งบุคคลสำคัญในวาระงานต่างๆ สามารถเบิกจ่ายค่าตัดชุดดังกล่าวได้หรือไม่ และอ้างอิงตามกฎ ระเบียบใด ?


ตอบ :  ปัจจุบันไม่มีระเบียบเบิกจ่ายเป็นการเฉพาะสำหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าว แต่หากประสงค์จะเบิกจ่าย ให้ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายต่อคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุประจำมหาวิทยาลัย เป็นกรณีไป


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 ข้อ 9.4


31 มี.ค. 2565

10)

ถาม  :   การเบิกจ่ายค่าธรรมเนียม เบิกจ่ายได้หรือไม่ ?


ตอบ :  เบิกจ่ายได้ โดยเบิกในลักษณะ “ค่าใช้สอย (ค่าธรรมเนียมอื่นๆ) ตามรายการลำดับที่ 12 ซึ่งใบอนุญาตที่ได้รับดังกล่าว ต้องเป็นใบอนุญาตในนาม “คณะ..........” ประโยชน์ที่ได้รับต้องเป็นส่วนรวมของคณะ


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
 2. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553 เรื่อง รายงานค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 รายการลำดับที่ 12

30 มิ.ย. 2565


บทความนี้มีประโยชน์กับท่านมากน้อยเพียงใด ?

[ ผู้โหวตทั้งหมด : 0 คะแนนเฉลี่ย : 0 ]