ถาม-ตอบ ข้อสงสัย (Q&A) : ปฏิบัติงานนอกเวลา

ลำดับ

ถาม-ตอบ ข้อสงสัย

ข้อมูล ณ วันที่

1)

ถาม  :  การเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับบุคคลากรที่ไม่มีชื่อในคณะทำงานแต่ได้มีการมาปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นคณะทำงานชุดใหม่ที่ต้องเข้ามาช่วยงานทำให้ไม่มีชื่อ สามารถเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้หรือไม่ ?


ตอบ :  บุคคลผู้ไม่มีรายชื่อแต่งตั้งในคณะทำงานตามรายชื่อที่ขออนุมติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จะไม่สามารถเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

หากต้องการเบิก ต้องขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มเติมโดยระบุรายละเอียดการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในหลักการที่ขออนุมัติพร้อมเหตุผลที่ต้องแต่งตั้งเพิ่มเติมให้ครบถ้วน


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 ข้อ 5

31 มี.ค. 2563

2)

ถาม  :   ผู้บริหารสามารถเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาได้หรือไม่ ?


ตอบ :   สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากผู้บริหารถือเป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นหนึ่งในความหมายของ "ข้าราชการ" ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 ที่สามารถมีสิทธิ์เบิกค่าตอบแทนได้ 


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 5
  2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 ข้อ 4

30 มิ.ย. 2563

3)

ถาม  :  หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีชื่อหรือคำสั่งให้ปฏิบัติงานได้หรือไม่ ?


ตอบ :  ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 ข้อ 5

30 มิ.ย. 2564


บทความนี้มีประโยชน์กับท่านมากน้อยเพียงใด ?

[ ผู้โหวตทั้งหมด : 0 คะแนนเฉลี่ย : 0 ]