Law – Test

ลำดับ หัวข้อ ระเบียบ/กฎหมาย บังคับใช้วันที่
1 การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 1 Jan 66
2 การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 2 Jan 66
3 การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 3 Jan 66
4 การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 4 Jan 66
5 การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 5 Jan 66
6 การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 6 Jan 66
7 การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 7 Jan 66
8 การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 8 Jan 66
9 การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 9 Jan 66
10 การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 10 Jan 66
11 การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 11 Jan 66
12 การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 12 Jan 66
13 การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 13 Jan 66
14 การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 14 Jan 66
15 การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 15 Jan 66
16 การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 16 Jan 66
17 การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 17 Jan 66
18 การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 18 Jan 66
19 การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 19 Jan 66
20 การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 20 Jan 66
21 การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 21 Jan 66
22 การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 22 Jan 66
23 การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 23 Jan 66
24 การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 24 Jan 66
25 การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 25 Jan 66
26 การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 26 Jan 66
27 การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 27 Jan 66
28 การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 28 Jan 66
29 การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 29 Jan 66
30 การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 30 Jan 66
31 เดินทางไปปฏิบัติงาน ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 31 Jan 66
32 เดินทางไปปฏิบัติงาน ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 1 Feb 66
33 เดินทางไปปฏิบัติงาน ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 2 Feb 66
34 เดินทางไปปฏิบัติงาน ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 3 Feb 66
35 เดินทางไปปฏิบัติงาน ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 4 Feb 66
36 เดินทางไปปฏิบัติงาน ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 5 Feb 66
37 เดินทางไปปฏิบัติงาน ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 6 Feb 66
38 ปฏิบัติงานนอกเวลา ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 7 Feb 66
39 ปฏิบัติงานนอกเวลา ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 8 Feb 66
40 ปฏิบัติงานนอกเวลา ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 9 Feb 66
41 ปฏิบัติงานนอกเวลา ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 10 Feb 66
42 ปฏิบัติงานนอกเวลา ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 11 Feb 66
43 ปฏิบัติงานนอกเวลา ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 12 Feb 66
44 ปฏิบัติงานนอกเวลา ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 13 Feb 66
45 ปฏิบัติงานนอกเวลา ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 14 Feb 66
46 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 15 Feb 66
47 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 16 Feb 66
48 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 17 Feb 66
49 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 18 Feb 66
50 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 19 Feb 66
51 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 20 Feb 66
52 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 21 Feb 66
53 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 22 Feb 66
54 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 23 Feb 66
55 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 24 Feb 66
56 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 25 Feb 66
57 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 26 Feb 66
58 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 27 Feb 66
59 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 28 Feb 66
60 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 1 Mar 66
61 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 2 Mar 66
62 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 3 Mar 66
63 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 4 Mar 66
64 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 5 Mar 66
65 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 6 Mar 66
66 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 7 Mar 66
67 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 8 Mar 66
68 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 9 Mar 66
69 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 10 Mar 66
70 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 11 Mar 66
71 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 12 Mar 66
72 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 13 Mar 66
73 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 14 Mar 66
74 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 15 Mar 66
75 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 16 Mar 66
76 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 17 Mar 66
77 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 18 Mar 66
78 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 19 Mar 66
79 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 20 Mar 66
80 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 21 Mar 66
81 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 22 Mar 66
82 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 23 Mar 66
83 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 24 Mar 66
84 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 25 Mar 66
85 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 26 Mar 66
86 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 27 Mar 66
87 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 28 Mar 66
88 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 29 Mar 66
89 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 30 Mar 66
90 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 31 Mar 66
91 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 1 Apr 66
92 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 2 Apr 66
93 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 3 Apr 66
94 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 4 Apr 66
95 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 5 Apr 66
96 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 6 Apr 66
97 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 7 Apr 66
98 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 8 Apr 66
99 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 9 Apr 66
100 บัญชีและภาษี ชื่อระเบียบ/กฎหมาย 10 Apr 66
[ ผู้โหวตทั้งหมด : 0 คะแนนเฉลี่ย : 0 ]