ถาม-ตอบ ข้อสงสัย (Q&A) : จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ

ลำดับ

ถาม-ตอบ ข้อสงสัย

ข้อมูล ณ วันที่

1)

ถาม  :   หน่วยงานต้องการเปลี่ยนแปลงรายการจัดซื้อครุภัณฑ์จากโปรเจคเตอร์เป็นจอทีวี เนื่องจากได้มีการปรับปรุงห้อง หลังปรับปรุงได้พิจารณาแล้วว่าควรซื้อเป็นจอทีวีจะสามารถใช้งานได้เหมาะสมกับห้องมากกว่า โดยใช้งบประมาณไม่เกินราคาของโปรเจคเตอร์  สามารถจัดซื้อได้หรือไม่และใครเป็นผู้อนุมัติ ?


ตอบ :  สามารถจัดซื้อได้ โดยต้องดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการจัดซื้อต่อคณบดี เนื่องจากไม่เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรร แต่หากการจัดซื้อนั้นเกินวงเงินที่ได้รับจัดสรร ต้องขออนุมัติงบประมาณและขอเปลี่ยนแปลงรายการต่ออธิการบดี


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 636/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนเกี่ยวกับการพัสดุ ข้อ 2

31 มี.ค. 2563

2)

ถาม  :  การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับพัสดุประจำปี และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สามารถดำเนินการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในชุดคำสั่งเดียวกันได้หรือไม่ ? 

โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจนับพัสดุประจำปี ไม่ได้ปฏิบัติงานตรวจนับพัสดุประจำปีทุกคน แต่จะให้ปฏิบัติงานในการตรวจรับพัสดุภายในปีงบประมาณแทน


ตอบ :  การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับพัสดุประจำปี และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่สามารถดำเนินการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในชุดคำสั่งเดียวกันได้ เนื่องจากคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด ทำหน้าที่ไม่เหมือนกัน โดยคณะกรรมการตรวจนับพัสดุประจำปี จะทำหน้าที่ตรวจนับพัสดุประจำปีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพื่อรายงานความถูกต้อง ครบถ้วน ของพัสดุหน่วยงานตามทะเบียนคุมพัสดุต่อหัวหน้าส่วนงาน ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งปีละ 1 ครั้ง ส่วนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะได้รับการแต่งตั้งเป็นรายครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เพื่อทำหน้าที่ตรวจรับพัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามข้อตกลงของการจัดซื้อ


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 10 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ มาตรา 100
 2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 25 -26 และ ข้อ 213 - 214

31 มี.ค. 2563

3)

ถาม  :  หน่วยงานได้ทำข้อตกลงการจัดจ้างกับผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามข้อตกลงจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่หน่วยงานได้ขอให้ผู้รับจ้างทำงานให้เพิ่มเติมในบางส่วน ซึ่งไม่ได้อยู่ในข้อตกลงจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานตามข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว กรรมการตรวจรับงานจ้างต้องลงวันที่ใด ระหว่างวันที่ตรวจรับงานตามข้อตกลง หรือวันที่ผู้รับจ้างดำเนินงานในส่วนที่หน่วยงานขอให้ทำเพิ่มเติมแล้วเสร็จ ?


ตอบ :  กรรมการตรวจรับงานจ้างต้องลงวันที่ตรวจรับตามที่ได้ตรวจรับจริง โดยรายละเอียดการพิจารณาการตรวจรับให้เป็นไปตามข้อตกลงจ้าง ส่วนกรณีที่หน่วยงานขอให้ผู้รับจ้างทำงานให้เพิ่มเติมนั้น ไม่ได้อยู่ในสัญญาจ้างหรือข้อตกลงจ้าง


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 6

31 มี.ค. 2563

4)

ถาม  :  การขายครุภัณฑ์ชำรุดไม่ต้องแต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้หรือไม่ ผู้บริหารอนุมัติขายได้เลยหรือไม่ ?


ตอบ :  การขายครุภัณฑ์ชำรุดต้องแต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง เพื่อตรวจสอบสภาพของครุภัณฑ์ว่ามีความชำรุดหรือหมดความจำเป็นต้องใช้งานจริงหรือไม่ ก่อนการจำหน่าย แล้วรายงานต่อผู้บริหารทราบ เพื่ออนุมัติให้ดำเนินการจำหน่ายได้


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 214 - 215

31 มี.ค. 2563

5)

ถาม  :  หน่วยงานต้องการจ้างมูลนิธิเพื่อทำการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาจารย์ผู้อยู่ในทีมวิจัยเป็นผู้มีรายชื่อในคณะกรรมการมูลนิธิและวัตถุประสงค์การจัดตั้งมูลนิธิไม่มีข้อไหนที่ระบุว่าให้มีอาชีพรับจ้าง จากที่กล่าวมา หน่วยงานสามารถจัดจ้างมูลนิธิได้หรือไม่ ?


ตอบ :  ไม่สามารถดำเนินการจ้างมูลนิธิได้ เนื่องจาก 

   1. การจ้าง ต้องจ้างผู้มีอาชีพโดยตรง

   2. การจัดตั้งมูลนิธิไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหารายได้

   3. การที่อาจารย์ผู้อยู่ในทีมวิจัย เป็นผู้มีรายชื่อในคณะกรรมการมูลนิธิ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้างโดยตรง การจ้างดังกล่าวเป็นการจ้างที่ขัดกับหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หลักธรรมาภิบาล


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 13
 2. หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หัวข้อเปิดเผย/โปร่งใส

31 มี.ค. 2563

6)

ถาม  :  การจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่ามากกว่า 20,000 บาท ต้องจัดซื้อเป็นพัสดุแบบใด ?


ตอบ :  จัดซื้อเป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพราะ รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท ถือเป็นรายจ่ายค่าครุภัณฑ์


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 68 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 ข้อ 1.3.1 (2)

31 มี.ค. 2563

7)

ถาม  :  การจ้างเหมาซ่อมรถยนต์สามารถใช้การดำเนินการจ้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 ได้หรือไม่ ?


ตอบ :  ไม่สามารถดำเนินการจ้างซ่อมตามหนังสือที่อ้างได้ เนื่องจากการจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ ไม่อยู่ในรายการลำดับที่ 1 – 15 ของตารางที่ 1 ในหนังสือที่อ้างถึง 

   ดังนั้น การจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ต้องดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 ตารางที่ 1

31 มี.ค. 2563

8)

ถาม  :  การริบหลักประกันสัญญา สามารถดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร ?


ตอบ :   การริบหลักประกันสัญญา ดำเนินการได้กรณีจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง โดยหน่วยงานของรัฐแจ้งการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงไปยังคู่สัญญาโดยเร็ว การบอกเลิกสัญญาต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับแจ้งการปรับและริบหลักประกันสัญญาหรือข้อตกลง (ถ้ามี)


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 10
 2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 183
 3. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 83 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

31 มี.ค. 2563

9)

ถาม  :  การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ ตั้งไว้ในหมวดค่าใช้สอย สามารถดำเนินการจัดซื้อได้หรือไม่ ?


ตอบ :  ดำเนินการจัดซื้อได้ โดยต้องขออนุมัติต่อคณบดีเพื่อเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่ายเป็นงบลงทุน-ค่าครุภัณฑ์ ก่อนดำเนินการจัดซื้อ


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 68 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558
 2. คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 3518/2559 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

30 มิ.ย. 2563

10)

ถาม  :  หน่วยงานมีการจ้างเหมาให้ขนย้ายของจากอาคารสำนักงานเดิมมาอาคารสำนักงานใหม่ ณ วันขนย้ายจริงไม่สามารถขนย้ายมาได้ทั้งหมด เนื่องจากอาคารสำนักงานใหม่สถานที่บางส่วนยังไม่พร้อมจัดเก็บ ผู้รับจ้างสามารถขนย้ายของมาได้บางส่วน  สามารถเบิกจ่ายเฉพาะส่วนที่ขนย้ายแล้วเสร็จได้หรือไม่ ?


ตอบ :  สามารถเบิกจ่ายได้ตามจำนวนงานที่แล้วเสร็จ โดยให้คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจรับตามจำนวนที่ขนย้ายเรียบร้อยแล้ว พร้อมอธิบายสาเหตุที่ยังไม่สามารถขนย้ายให้ครบตามจำนวนที่จ้างเหมาได้ และให้เบิกจ่ายตามอัตรางานที่แล้วเสร็จเท่านั้น


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175 (5)

30 มิ.ย. 2563

11)

ถาม  :  การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างในระบบ KKUFMIS หากไม่มีประเภทสินค้าที่ต้องการจัดซื้อให้เลือก เช่น ต้องการเลือกรายการชุดโต๊ะทำงานผู้บริหาร ประเภทสินค้าครุภัณฑ์สำนักงาน แต่ในระบบมีรายการชุดโต๊ะทำงานผู้บริหาร ประเภทสินค้า ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ สามารถปรับเปลี่ยนประเภทสินค้า เองได้หรือไม่ อย่างไร ? 


ตอบ :  ไม่สามารถปรับเปลี่ยนรายการเองได้ โดยหน่วยงานจะต้องแจ้งไปที่งานพัสดุ กองคลัง เพื่อขอเพิ่มรายการสินค้าและประเภทสินค้าที่จะจัดซื้อ


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. หลักการบริการจัดการด้านพัสดุของระบบ KKUFMIS

30 มิ.ย. 2563

12)

ถาม  :  การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ (ครุภัณฑ์ชุด) กรณีการรับเข้าทะเบียนทรัพย์สิน (KKUFMIS) กำหนดหมายเลขครุภัณฑ์เป็นเลขเดียวกันทุกรายการในชุดนั้น หากมีรายการครุภัณฑ์บางรายการในชุดนั้นชำรุด สามารถแยกจำหน่ายแต่ละรายการครุภัณฑ์นั้นได้หรือไม่ ?


ตอบ :  ไม่สามารถจำหน่ายแยกรายการครุภัณฑ์นั้นได้ เนื่องจากรายการทรัพย์สินที่กล่าวถึงมีหมายเลขครุภัณฑ์หมายเลขเดียว หากจำหน่ายแล้ว เมื่อต้องตัดจ่ายออกจากทะเบียนทรัพย์ทรัพย์สิน (KKUFMIS) จะทำให้ทุกรายการในชุดนั้นถูกตัดออกจากทะเบียน 

  เพิ่มเติม การรับเข้าทะเบียนทรัพย์สินในกรณีครุภัณฑ์ชุด จะต้องทำการแยกหมายเลขครุภัณฑ์ในแต่ละรายการตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างในระบบ KKUFMIS ถึงจะสามารถแยกจำหน่ายรายการครุภัณฑ์นั้นๆได้


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. หลักการบริการจัดการด้านพัสดุของระบบ KKUFMIS

30 มิ.ย. 2563

13)

ถาม  :  การเรียกทำสัญญากรณีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จะต้องรอล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการหลังประกาศผู้ชนะหรือไม่ ?


ตอบ :  ไม่ต้องรอให้พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ เนื่องจากได้รับยกเว้น เพราะสามารถลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่มีความจำเป็นเร่งด่วนตามมาตรา 56 (1) (ค) หรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนด ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 96 วรรค 2


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรค 2 และ มาตรา 117

30 มิ.ย. 2563

14)

ถาม  :  การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) วงเงินไม่ถึง 100,000 บาท ต้องจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือไม่ ?


ตอบ :  การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) ที่มีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท จะไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น หรือกรณีหัวหน้าส่วนงาน หรือผู้ได้รับมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลความจำเป็น เพื่อประโยชน์ของราชการ อาจพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือสัญญาไว้ต่อกันก็ได้


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. หนังสือกองคลัง ด่วนที่สุด ที่ อว 660201.1.2.2/ว 7783 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ใหม่)

30 ก.ย. 2563

15)

ถาม  :  ใบเสร็จรับเงินค่าซื้อสินค้ามีรายละเอียดรายการพัสดุไม่ตรงกับรายละเอียดพัสดุที่ระบุไว้ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ตัวอย่างเช่น รายงานขอซื้อขอจ้างระบุว่าขอจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แต่ใบเสร็จรับเงินไม่มีรายการของคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แต่เป็นรายการ CPU, Ram, Harddisk เป็นต้น  สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายได้หรือไม่ ?


ตอบ :  ใบเสร็จรับเงิน ที่มีรายการไม่ตรงกับรายงานขอซื้อขอจ้าง ใช้ประกอบการเบิกจ่ายไม่ได้ 

   ดังนั้น ใบเสร็จรับเงินค่าสินค้าที่ได้รับจากผู้ขาย ต้องมีรายละเอียดรายการที่ซื้อถูกต้องตรงกันกับรายงานขอซื้อขอจ้างที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ จึงจะใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายได้


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22

30 ก.ย. 2563

16)

ถาม  :  ครุภัณฑ์สูญหาย ต้องดำเนินการอย่างไร ?


ตอบ :  

1. ผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินที่สูญหายต้องดำเนินการรายงานต่อผู้อำนวยการ เพื่อรับทราบและพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีครุภัณฑ์สูญหาย เพื่อพิจารณาเหตุอันเกิดความเสียหายนั้น

2. หน่วยงานต้องแต่งตั้งกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ประกอบด้วย ประธาน 1 คน กรรมการอย่างน้อย 2 คน ซึ่งเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ 

ทั้งนี้ การตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงอาจพิจารณาหารือเพิ่มเติมร่วมกับกองกฎหมายเพื่อให้การแต่งตั้งถูกต้องตามหลักกฎหมาย

3. การรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงให้รายงานต่ออธิการบดี โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่ออธิการบดีจักได้สั่งการกองกฎหมายพิจารณา และดำเนินการตามผลการสอบข้อเท็จจริง 


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 26 และ 27
 2. คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 9349/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนเกี่ยวกับการพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อ 4.2 (3)

30 มิ.ย. 2564

17)

ถาม  :  หน่วยงาน 2 หน่วยงาน มีการจ้างเหมาก่อสร้างพื้นที่ส่วนกลางร่วมกัน โดยหน่วยงานแรกเป็นผู้ดำเนินการเรื่องขั้นตอนด้านพัสดุ (เนื่องจากหน่วยงานที่สอง ไม่ได้ใช้ระบบ KKUFMIS) 

หน่วยงานแรกสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่สองร่วมในการเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้หรือไม่ ?


ตอบ :  ได้ หากเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติตามที่ระเบียบพัสดุฯ กำหนด


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 26

30 ก.ย. 2564

18)

ถาม  :  หน่วยงานจ้างบริการบริษัททัวร์ และเจ้าของโครงการยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อชำระเงินมัดจำ  จากประเด็นดังกล่าวหน่วยงานสามารถทำได้หรือไม่ ?


ตอบ :  สามารถทำได้ หากมีการกำหนดเงื่อนไขในสัญญาหรือใบสั่งซื้อ/จ้างว่าต้องมีการชำระเงินค่ามัดจำ 


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 89

30 มิ.ย. 2565

19)

ถาม  :  หน่วยงานมีการจัดโครงการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน ณ ต่างจังหวัด เดินทางโดยเครื่องบิน เป็นการศึกษาดูงานในจังหวัดเดียวแต่หลายแห่ง มีความจำเป็นต้องจ้างรถรับจ้างสำหรับเดินทางไปศึกษาดูงานจำนวนหลายคัน และราคารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000 บาท ทั้งนี้รายการดังกล่าวได้กำหนดไว้ในโครงการ  จากประเด็นดังกล่าวหน่วยงานสามารถเช่ารถตามระเบียบพัสดุได้อย่างไรบ้าง ?


ตอบ :  สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ เนื่องจาก 

1. เป็นรายการที่ได้รับอนุมัติในโครงการหรืองบประมาณ 

2. เป็นรายการที่กำหนดไว้ในตารางที่ 1 รายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐที่ต้องดำเนินการภายใต้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

3. การเช่ารถครั้งนั้นไม่เกิน 10,000.- บาท ส่วนแนวปฏิบัติและแบบฟอร์มให้เป็นไปตามหนังสือ ศธ 0514.1.2.6/ว 3152 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ 
 2. หนังสือกองคลัง ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0514.1.2.6/ว 3152 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของส่วนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

30 มิ.ย. 2565

20)

ถาม  :  

1. ใบสั่งซื้อสั่งจ้างต้องติดอากรแสตมป์หรือไม่ ?

2. ใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการติดอากรสแตมป์ระหว่างหน่วยงานกับผู้รับจ้าง ?


ตอบ :  

1. กรณีการจัดจ้าง ต้องติดอากรสแตมป์ โดยยอดจัดจ้าง 1,000 บาทต่ออากรแสตมป์ 1 บาท (ส่วนการจัดซื้อไม่ต้องติด) และจากตัวอย่างที่ขอหารือมา เป็นการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 200,000 บาท กรมสรรพากรกำหนดไว้ไม่ต้องติดอากรแสตมป์ แต่ให้ผู้รับจ้างชำระอากรสแตมป์เป็นตัวเงินแทน 

2. ผู้รับจ้างเป็นผู้ที่รับผิดชอบต้องเสียอากร และยื่นแบบขอเสียอากร


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. บัญชีอัตราอากรสแตมป์ ข้อที่ 4 การจ้างทำของ ของบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร หมวด 6 อากรแสตมป์ (ที่มา : https://www.rd.go.th/6162.html)
 2. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 54) เรื่อง กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดอากรแสตมป์อากรสำหรับตราสารบางลักษณะ ข้อ 2 (ที่มา : https://www.rd.go.th/54509.html)

30 มิ.ย. 2565

21)

ถาม  :  เมื่อคู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันในสัญญาแล้ว ต้องให้คู่สัญญาทำหนังสือแจ้งขอคืนหลักประกันมายังหน่วยงานหรือไม่ ?


ตอบ :  ไม่จำเป็นต้องรอให้คู่สัญญาแจ้งเรื่องมา แต่เมื่อคู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันในสัญญาแล้ว ให้หน่วยงานรีบดำเนินการคืนหลักประกันสัญญาโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 170 (2)


25 ม.ค. 2566

22)

ถาม  :   การจ้างรถตู้ระหว่างไปสัมมนาที่ต่างจังหวัดสามารถดำเนินการจ้างได้อย่างไรบ้าง ?


ตอบ :  หากการจ้างรถตู้ดังกล่าวไม่เกิน 10,000 บาท หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามหนังสือ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ ตามตารางที่ 1 ข้อ 3 หากเกินกว่า 10,000 บาท จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการจัดจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ ตารางที่ 1 ข้อ 3


9 ก.พ. 2566

23)

ถาม  :   ค่าที่พักของวิทยากร ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 นั้น สามารถพักคนเดียวได้หรือไม่และเบิกจ่ายได้ในอัตราเท่าใด ?


ตอบ :  

1. พักเดี่ยวได้ ตามความในข้อ 16 (3) ของระเบียบฯ

2. อัตราการเบิกจ่าย ตาม กค 0406.4/ว 5 วันที่ 14 มกราคม 2556 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556 นั้น กรณี ห้องพักคนเดียว เบิกจ่ายได้ในอัตรา 1,450 บาท/คน/วัน หรือ กรณี ห้องพักคู่ เบิกจ่ายได้ในอัตรา 900 บาท/คน/วัน


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ข้อ 16 (3)
 2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 5 วันที่ 14 มกราคม 2556 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556 ข้อ 2


9 ก.พ. 2566

24)

ถาม  :   การจ้างเหมาบริการรถตู้ จะต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างที่แสดงให้เห็นว่ารถตู้ที่จ้างจดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ?


ตอบ :  การจ้างเหมาบริการรถตู้ ผู้ประกอบการ/ผู้รับจ้างจะต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ 

1. สำเนาสมุดจดทะเบียนรถ (ต้องไม่ใช่รถส่วนบุคคล) 

2. สำเนารายการชำระภาษีประจำปี 

3. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ต้องไม่ใช่ส่วนบุคคล) 

4. สำเนา พรบ.รถตู้ 

5. สำเนาประกันภัยรถยนต์ (ถ้ามี) เพื่อแสดงให้เห็นว่ารถตู้ดังกล่าวเป็นรถโดยแบบไม่ประจำทาง และผู้ขับขี่รถยนต์ได้รับอนุญาตประเภทสาธารณะหรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. -


9 ก.พ. 2566

25)

ถาม  :  กรณีที่สินทรัพย์หมดความจำเป็นใช้งาน ต้องการจำหน่ายออกจากบัญชี ต้องดำเนินการอย่างไร ?


ตอบ :  ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2585/2564) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการสอบหาข้อเท็จจริง และการจําหน่ายพัสดุ ชํารุด เสื่อมสภาพ และหมดความจําเป็นในการใช้งาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2585/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบหาข้อเท็จจริงและการจำหน่ายพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อ 4 เป็นต้นไป


31 มี.ค. 2566

26)

ถาม  :  หน่วยงานจะคืนหลักประกันสัญญาประเภทเงินสดให้กับคู่สัญญา จำเป็นหรือไม่ที่คู่สัญญาจะต้องใบเสร็จรับเงินให้กับหน่วยงาน ทั้งนี้ ณ วันที่รับเงินหลักประกันสัญญา หน่วยงานได้ออกใบเสร็จรับเงินและให้คู่สัญญาเก็บต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน และบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ (หมวด หนี้สิน) ?


ตอบ :  คู่สัญญาไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงินใหักับหน่วยงานซ้ำอีก 

ส่วนการขอส่งคืนหลักประกันสัญญา หน่วยงานต้องทำหนังสือขออนุมัติการคืนหลักประกันสัญญา พร้อมแนบต้นฉบับใบเสร็จรับเงินเพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหาร และควรเก็บหลักฐานการโอนเงินคืน สำเนาหนังสือส่งคืนหลักประกันสัญญา ประกอบการบันทึกรายการทางบัญชีต่อไป


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. -


3 เม.ย. 2566

27)

ถาม  :  จากที่มหาวิทยาลัยออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 151/2566 เรื่อง บัญชีมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะพัสดุและราคากลาง (อ้างอิง) สำหรับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นั้น ได้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคากลาง (อ้างอิง) ไว้หลายหลายการ กรณีที่หน่วยงานต้องการจัดซื้อ "เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล" ต้องอ้างอิงราคากลางตามที่ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 4 (3) คือ จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดไว้ หรือ อ้างอิงตามประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 151/2566 กำหนด ?


ตอบ :  ให้ดำเนินการอ้างอิงตามที่ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 4 ตาม กำหนดไว้ก่อน โดยพิจารณาลำดับการใช้ตาม (1) ก่อน กรณีไม่มี ให้ใช้ (2) (3) กรณีไม่มี (1) (2) (3) ให้ใช้ราคา (4) (5) (6) ซึ่งตาม (6) มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนด นำคุณลักษณะเฉพาะพัสดุและราคากลาง (อ้างอิง) ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 151/2566 เรื่อง บัญชีมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะพัสดุและราคากลาง (อ้างอิง) สำหรับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มาใช้อ้างอิงก่อน และหากพบว่าไม่มีรายการครุภัณฑ์กำหนดไว้ จึงค่อยดำเนินการสืบราคาจากท้องตลาดทั่วไป ทั้งนี้ การใช้ราคากลาง ตาม (4) (5) (6) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานเป็นสำคัญ


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 151/2566 เรื่อง บัญชีมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะพัสดุและราคากลาง (อ้างอิง) สำหรับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


21 ก.ย. 2566

28)

ถาม  :  กรณีสืบราคาพัสดุจากเว็บไซต์ต่างๆเพื่อนำมากำหนดราคากลาง แต่ไม่สามารถขอใบเสนอราคาได้จากร้านค้าในเว็บไซต์ได้ สามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร ?


ตอบ :  สามารถสืบราคาพัสดุจากเว็บไซต์ได้ โดยระบุแหล่งที่มาของราคากลางใน แบบ บก.06 ข้อ 5 พร้อมหลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มีอำนาจ เช่น การ capture หน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือ การพิมพ์รายการที่สืบราคาจาก webpage โดยให้เห็นวันที่และเวลาที่สืบราคาชัดเจน ทั้งนี้ กรณีการประกาศราคากลาง ตาม แบบ บก.06 ข้อ 5 แหล่งที่มา ให้ระบุเพียง www.......... เท่านั้น ไม่ต้องระบุราคาที่ได้มาจากการสืบจากท้องตลาด


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว206 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ บทที่ 3 ข้อ 3.6
 2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.3/55232 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ข้อหารือกรณีการจัดซื้อพัสดุจากร้านค้าในเว็บไซต์ ข้อ 1


28 ก.พ. 2567


บทความนี้มีประโยชน์กับท่านมากน้อยเพียงใด ?

[ ผู้โหวตทั้งหมด : 51 คะแนนเฉลี่ย : 4.5 ]