กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย

          ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 กําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดทํากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

Title of the document